Thứ Tư, 24/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 16/11/2022 16:9'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Di tích Chiến thắng Ấp Bắc.

Di tích Chiến thắng Ấp Bắc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 3 năm 2023 - 2025; căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Ấp Bắc trong sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng quy định, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp Nhân dân; gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, bộ, ngành trong quý I năm 2023.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của Chiến thắng Ấp Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định đây là trận đầu quân và dân ta đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “chiến xa vận” của Mỹ - Ngụy, mở đường cho cao trào tiêu diệt sinh lực địch trong càn quét, bắn máy bay, đánh thiết giáp và đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao; đánh dấu sự phát triển về thế và lực của ta, mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”; đánh dấu sự chuyển biến về chất của chiến tranh cách mạng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam.

2. Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.

3. Thành tựu của đất nước, địa phương sau 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc; sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang ba thứ quân; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

5. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)

2. Tổ chức Hội thảo khoa học (cấp bộ, ngành)

3. Tổ chức triển lãm ảnh và hiện vật

4.  Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

5. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng và tỉnh Tiền Giang tổ chức tốt Hội thảo khoa học.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc.

- Theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.2. Tỉnh Tiền Giang

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm (cấp tỉnh) bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; lưu ý chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh và hiện vật.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn Tỉnh.

1.3. Bộ Quốc phòng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Tiền Giang tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành.

- Phối hợp với tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng đề cương tuyên truyền và phim tài liệu kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc.

- Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện trong toàn quân.

1.4. Đài Truyền hình Việt Nam

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

- Tổ chức phát sóng phim tài liệu trong khung giờ phù hợp.      

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

         2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền… của cơ quan, đơn vị và trong sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

2.2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế.

         2.3. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là việc thông tin sai trái, xuyên tạc về Chiến thắng Ấp Bắc.

         2.4. Bộ Ngoại giao: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí nước ngoài; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ khai thác thông tin tư liệu chính thống, không đưa tin, bình luận những vấn đề về lịch sử còn có ý kiến khác nhau.

- Đài phát thanh - truyền hình các địa phương, các kênh truyền hình thiết yếu tổ chức đưa tin về sự kiện, Hội thảo và tiếp sóng phim tài liệu từ Đài Truyền hình Việt Nam.

4. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; chú trọng kiểm tra, chỉ đạo công tác tuyên truyền truyền trên báo chí, các phương tiện cổ động trực quan, qua các hội nghị, sinh hoạt thường xuyên, các ấn phẩm tuyên truyền.

- Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là tại các khu trung tâm, khu tập trung đông dân cư để tạo hiệu ứng, hiệu quả tuyên truyền.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)!

2. Chiến thắng Ấp Bắc - Dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc!

3. Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc!

4. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại!

5. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp!

6. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

7. Phát huy tinh thần Chiến thắng Ấp Bắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất