Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 3/2/2023 15:9'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Bản “Đề cương Văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943. (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Bản “Đề cương Văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943. (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; triển khai Kế hoạch số 203-KH/BTGTW ngày 30/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng định hướng, với nhiều nội dung và hình thức mới, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô chương, hình thức, lãng phí; gắn với tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn hóa, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; khẳng định Đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa; đồng thời tuyên truyền về quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung phân tích làm rõ sự bổ sung, phát triển và ngày càng toàn diện, sâu sắc trong đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng; vị trí, vai trò, ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc; văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội...; xây dựng con người với trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

3. Thành tựu và kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội.

4. Những vấn đề đặt ra trong công tác văn hóa - văn nghệ thời gian tới; kiến nghị - đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp; phát triển các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa số trong nền kinh tế số và công dân số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa...

5. Sự cấp thiết, ý nghĩa to lớn của việc xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức đối với việc xây dựng các hệ giá trị và quá trình triển khai, đưa các hệ giá trị vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

6. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa - văn nghệ, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại.

7. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, nhất là những hoạt động lớn, trọng tâm gắn với việc tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

  1. Đối với Trung ương

- Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023);

- Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”;

- Sản xuất phim tài liệu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”;

- Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa Việt Nam;

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi, chương trình văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khác phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị như: tổ chức triển lãm, xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền; tổ chức sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam...

  2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tùy theo tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện việc bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chú trọng tới công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trên báo chí, Internet, mạng xã hội, qua sinh hoạt đoàn thể, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm

1.1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tại Mục III của Hướng dẫn.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động trọng tâm.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”, thời gian dự kiến ngày 28/02/2023; sớm ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo; chú trọng chuẩn bị có chất lượng bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Báo cáo đề dẫn, Tổng kết Hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”, thời gian dự kiến ngày 28/02/2023; lưu ý, chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản và dàn dựng Chương trình bảo đảm chất lượng, hấp dẫn, các tiết mục mang tính nghệ thuật cao.

- Chỉ đạo tổ chức sản xuất phim tài liệu 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” bảo đảm kế hoạch và chất lượng, thời gian hoàn thành trong tháng 02/2023.

- Chủ trì tổ chức phát động và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Văn hóa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian từ tháng 02/2023 đến tháng 3/2023.

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi, chương trình văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”, thời gian từ tháng 02/2023 đến tháng 3/2023.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động trong dịp kỷ niệm.

- Hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là tuyên truyền trên băng zôn, panô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; xây dựng và chiếu phim; các chương trình văn hóa, văn nghệ,... vào dịp kỷ niệm, gắn với tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão với tinh thần hướng mạnh vào cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trọng tâm khác tại Mục III và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

1.3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tốt Hội thảo khoa học với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”.

- Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng hình thức giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống trong dịp kỷ niệm.

1.4. Hội đồng Lý luận Trung ương: Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tốt Hội thảo khoa học với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”.

1.5. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

- Tổ chức tọa đàm (hội thảo) với chủ đề “Đề cương về Văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam”, thời gian trong tháng 3/2023.

- Tổ chức các diễn đàn, trao đổi, chương trình văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”, thời gian từ tháng 02/2023 đến tháng 3/2023.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khác như: triển lãm, xuất bản sách; sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam...

1.6. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

- Tổ chức tọa đàm (hội thảo) với chủ đề “Từ Đề cương về Văn hóa Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập”, thời gian trong tháng 3/2023.

- Xuất bản Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật số tháng 2/2023 chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

1.7. Văn phòng Trung ương Đảng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu việc mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp thẩm định bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo khoa học “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”.

1.8. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí - xuất bản, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở về sự kiện; kịp thời ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, hạ bệ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện số hóa tư liệu về các di tích lịch sử, các lễ hội truyền thống và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương

Căn cứ Kế hoạch số 203-KH/BTGTW ngày 30/12/2022 và Hướng dẫn này của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm. Chú trọng lựa chọn những hình thức tuyên truyền mới, có sức lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân như: tuyên truyền cổ động trực quan, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các hội thảo, tọa đàm, ấn phẩm tuyên truyền...

3. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo nội dung tại Điểm 2, Mục III bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử dân tộc, về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

- Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân.

- Riêng thành phố Hà Nội: quan tâm chỉ đạo tuyên truyền cổ động trực quan qua các panô, áp phích, bảng điện tử, băng zôn, biểu ngữ, khẩu hiệu về xây dựng văn hóa, phát triển con người Việt Nam tại các cửa ngõ Thủ đô, khu quảng trường, trên đường phố chính và nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm như: Hội thảo khoa học, Chương trình nghệ thuật đặc biệt... chào mừng sự kiện.

4. Các cơ quan báo chí Trung ương

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự, xã luận, diễn đàn, trao đổi, các chương trình văn hóa, nghệ thuật với nội dung phong phú, sinh động, có chất lượng kỷ niệm sự kiện; chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”... biểu dương gương người tốt, việc tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (thời gian dự kiến vào tối ngày 28/02/2023) và phát sóng phim tài liệu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện vào khung giờ phù hợp, ý nghĩa trong dịp kỷ niệm (thời gian dự kiến vào tối ngày 27/02/2023).

- Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp sóng Chương trình nghệ thuật đặc biệt, phim tài liệu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm sự kiện trên.

5. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng đến nhiều đối tượng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; chú trọng tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền miệng và các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào các ấn phẩm tuyên truyền như: Bản tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

- Vận động, khuyến khích các cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, những nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... trên các trang mạng xã hội.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943: Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam!
 2. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!
 3. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững!
 4. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!
 5. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại!
 6. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh!
 7. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
 8. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam!
 9. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học!
 10. Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện!
 11. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc!
 12. Văn hóa còn thì Dân tộc còn!
 13. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi!
 14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất