Thứ Tư, 24/7/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 28/9/2022 14:11'(GMT+7)

Một số nội dung trọng tâm trong tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Triển lãm trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật về ngành trong 70 năm qua.

Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản Triển lãm trưng bày 2.500 cuốn sách, tư liệu, hiện vật về ngành trong 70 năm qua.

I. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, xây dựng và đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận, tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các cấp, các ngành và các thế hệ cán bộ làm xuất bản, in và phát hành đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

- Cổ vũ, động viên toàn ngành Xuất bản, In và Phát hành nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Thông qua tuyên truyền nâng cao vị thế ngành Xuất bản, In và Phát hành, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn ngành đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

II. Nội dung

- Khẳng định hoạt động xuất bản đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước theo quy định pháp luật; tuyên truyền, làm lan tỏa sâu sắc tinh thần định hướng phát triển ngành xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan công tác xuất bản, như: Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Luật Xuất bản 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan...

- Tuyên truyền tiến trình hình thành, phát triển của ngành Xuất bản, In và Phát hành trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, chú trọng những bước ngoặt, dấu ấn, giai đoạn quan trọng có ý nghĩa quyết định của ngành, như: các nhà xuất bản đầu tiên được thành lập sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công; Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia vào ngày 10/10/1952; các phong trào “Đọc và làm theo sách”, “Đọc sách có hướng dẫn”, đọc “Sách người tốt, việc tốt”... trong thời kỳ kháng chiến; sự phát triển và lớn mạnh của ngành xuất bản, in và phát hành trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng của công nghệ số đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành...

- Nêu bật truyền thống, vai trò, những đóng góp quan trọng của ngành Xuất bản, In và Phát hành vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn điện nhân cách con người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập. Hoạt động xuất bản phải chăm lo bảo vệ, khẳng định và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, lạc hậu.

- Chú trọng tuyên truyền về định hướng phát triển, nhiệm vụ của ngành Xuất bản, In và Phát hành phải đáp ứng được yêu cầu, tình hình hiện nay gắn với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa”, trong đó, nhấn mạnh vào các nội dung: (i) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động xuất bản; (ii) Kết quả đạt được của các đơn vị xuất bản, in và phát hành trong việc nâng cao chất lượng xuất bản phẩm; (iii) Những nỗ lực, cố gắng của ngành xuất bản và cộng đồng xã hội trong việc xây dựng các tủ sách, bộ sách, đầu sách giá trị, chất lượng, có sức lan tỏa, tác động tích cực vào nhận thức xã hội, khẳng định sức mạnh “mềm” của xuất bản trong hoạt động đối ngoại, tạo lập sức mạnh quốc gia; (iv) Kết quả đạt được và các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm; (V) Hoạt động quảng bá, truyền thông và hợp tác quốc tế cùng các hoạt động thiết thực khác nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, hình thành xã hội học tập...

- Thông tin, tuyên truyền việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý xuất bản, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý; xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê, đánh giá các chỉ số phát triển các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên cơ sở so sánh với chỉ tiêu phát triển khu vực và thế giới.

- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp Hội in Việt Nam trong xây dựng và phát triển hoạt động xuất bản; ghi nhận, động viên công lao của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người làm xuất bản; tôn vinh, tuyên dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu của ngành.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao vị thế, uy tín Giải thưởng Sách quốc gia, đưa Giải thưởng Sách quốc gia thành giải thưởng có uy tín, giá trị hàng đầu trong các giải thưởng thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ; phối hợp, tạo điều kiện doanh nghiệp triển khai xây dựng quỹ hỗ xuất bản bằng nguồn xã hội hoá hoạt động trên nền tảng công nghệ hiện đại.

- Thông tin, tuyên truyền các giải pháp thúc đẩy văn hóa đọc; đề xuất các giải pháp đưa Ngày sách và Văn hóa đọc hằng năm trở thành ngày hội văn hóa đọc của bạn đọc trong nước và đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc trên cơ sở kết hợp giữa các Hội sách truyền thống và Hội sách trực tuyến; tuyên truyền các mô hình hay, cách làm mới để thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.

- Tuyên truyền, phản ánh sâu rộng những hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành, các địa phương. Đề nghị tất cả cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét những sự kiện trọng điểm sau:

+ Hội thảo khoa học Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức vào ngày 28/9/2022.

+ Triển lãm chuyên đề Xuất bản Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 28/9/2022.

+ Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ V năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức vào ngày 03/10/2022.

+ Tổ chức giới thiệu, trưng bày các ấn phẩm về Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các nhà xuất bản tổ chức vào ngày 05/10/2022.

+ Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2022 với Chủ đề “Truyền thống và Hội nhập” do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức từ ngày 07/10/2022 đến ngày 09/10/2022.

+ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức vào ngày 10/10/2022.

+ Phát hành bộ sách “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” (03 cuốn) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện   

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đối với các cơ quan báo chí thuộc đơn vị, địa phương quản lý theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

2. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí

- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ từng thời điểm cụ thể, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động, kịp thời cung cấp, định hướng các thông tin qua giao ban báo chí và các hình thức khác; yêu cầu các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này.

- Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo một số cơ quan báo chí cụ thể trong việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, sâu rộng về sự kiện; kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh nội dung thông tin phù hợp, hiệu quả.

3. Các cơ quan báo chí

Đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ và bám sát theo mục II của Hướng dẫn để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền từ ngày 26/9/2022 đến khi kết thúc kỷ niệm; bảo đảm triển khai công tác tuyên truyền toàn diện, bài bản, đồng bộ trước, trong và sau các sự kiện. Trong thời gian cao điểm diễn ra kỷ niệm (từ 05/10 - 10/10/2022), đề nghị tất cả các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền sâu, đậm bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, giao lưu, hội thảo... thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức sáng tạo, sinh động. Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng trailer tuyên truyền về Lễ kỷ niệm và tôn vinh người làm xuất bản tiêu biểu trước hoặc sau Chương trình Thời sự 19h00 hằng ngày.

- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn, Quốc hội, Công an Nhân dân, Quốc phòng... xây dựng các chương trình, sự kiện có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; cần có chuyên mục riêng về chủ đề này cho sinh động, hấp dẫn; phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi.

- Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu Nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Đại Đoàn kết, Lao động, Vietnamnet, Dân trí, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Tri thức trực tuyến và các cơ quan báo chí của Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... là những đơn vị đi đầu trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin; khuyến khích việc tổ chức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để thông tin, tuyên truyền. Yêu cầu đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm theo dõi, bình luận tích cực của đông đảo công chúng, dư luận xã hội, trong đó đặc biệt là các nhà văn hóa, trí thức, độc giả trẻ.

- Các báo, đài phát thanh - truyền hình địa phương, căn cứ đặc điểm, vùng miền, dân tộc, đối tượng, điều kiện cụ thể... để xây dựng các chương trình tuyên truyền phù hợp, phản ánh sinh động, đa dạng, phù hợp với văn hóa, nhu cầu và thị hiếu thẩm mỹ của người dân địa phương.

Việc thông tin, tuyên truyền sự kiện Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tất cả cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; có báo cáo kết quả tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất