Công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng bài bản, nghiêm túc, khoa học, đáp ứng yêu cầu
Chiều 15/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra đột xuất công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

GÓP PHẦN CỦNG CỐ, NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ UY TÍN CỦA ĐẤT NƯỚC

Trước hết, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng kế hoạch và nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ được phân công.

Ban đã ban hành khoảng 90 Công văn; 7 Kế hoạch; 4 Hướng dẫn; 7 Tờ trình; 5 Báo cáo; 14 Quyết định; 1 Quy chế phục vụ cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đã biên soạn, phát hành 5 loại tài liệu, phục vụ cho công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng như: Tài liệu “Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” (dùng cho đoàn viên, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến); “Hỏi - Đáp về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” (dùng cho đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân); “Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam” (dùng để tuyên truyền trong Đảng và trong xã hội); Tài liệu tuyên truyền những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016-2020 (dùng để tuyên truyền trong Đảng và trong xã hội); Sách “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam”. Các văn bản, tài liệu này là cơ sở quan trọng cho công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt thông tin tuyên truyền Đại hội XIII của cấp ủy đảng các cấp, trong đó nhiều văn bản, tài liệu đã góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư tưởng, tuyên giáo cơ sở.

Thứ hai, chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có hiệu quả về Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí một cách khoa học, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được sức lan tỏa lớn, hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhất của Đảng trong một nhiệm kỳ.

Ngay từ đầu năm 2020, bằng nhiều hình thức như: giao ban báo chí hằng tuần, văn bản, tin nhắn chỉ đạo, hội nghị tập huấn…, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; yêu cầu các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chú trọng đổi mới, sáng tạo hình thức thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tư tưởng chính trị.

Nét mới trong công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng, đó là Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động ban hành Một số điểm chính trong kịch bản tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng, trong đó nêu bật những nội dung cần thông tin tuyên truyền trong những ngày trước, trong và sau Đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan báo chí; tính toán mức độ, liều lượng, tần suất thông tin phù hợp với diễn biến hoạt động của Đại hội.

Để bảo đảm tính cơ cấu, tính đại diện và thống nhất trong thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, thực hiện đúng nội dung kịch bản, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn chi tiết về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đại biểu Đại hội trong cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí; những nội dung được thông tin, những nội dung cần xin ý kiến của Đoàn Chủ tịch Đại hội hoặc được Đoàn Chủ tịch Đại hội phân công trước khi cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí; quy trình thực hiện phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (qua Trung tâm báo chí Đại hội); đồng thời có văn bản đề nghị các Đoàn đại biểu cử đại diện trả lời phỏng vấn báo chí; có văn bản đề nghị lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, trong đó có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp trả lời hoặc phân công người trả lời phỏng vấn báo chí về lĩnh vực được phân công theo dõi, phụ trách.

Với sự đổi mới, sâu sát trong chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; các cơ quan báo chí của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng. Các báo, đài trung ương, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đều đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, mở đợt cao điểm tuyên truyền đậm nét về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và văn bản hướng dẫn của Trung ương về Đại hội XIII của Đảng, về việc góp ý của Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch…; đồng thời xây dựng lộ trình tuyên truyền theo từng ngày diễn ra Đại hội, trong đó có các phương án chi tiết về phỏng vấn và trả lời phỏng vấn của đại biểu tham dự Đại hội cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đặc biệt các cơ quan báo chí chủ lực và báo, tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương (Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Trang thông tin điện tử đối ngoại) đã làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, tuyên truyền chính thống trong Đảng và xã hội. Có hơn 150 cơ quan báo chí đã có chuyên mục và cập nhật tin, bài tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê  Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII chia sẻ với các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII chia sẻ với các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm.

Nhìn tổng thể, các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng trên báo chí đã được triển khai khoa học với liều lượng, mức độ phù hợp, nội dung thông tin nhất quán, sâu sắc, có sức thuyết phục cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khắc phục được khuynh hướng thổi phồng, bóp méo, coi nhẹ biểu dương mà nặng về phê phán, bảo đảm thông tin tích cực chiếm tỷ lệ lớn trên các mặt báo và mạng xã hội; số lượng tin xấu, tin giả không có nhiều “đất diễn”. Có thể đánh giá, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí đã góp phần quan trọng tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và củng cố vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng với Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, cung cấp thông tin kịp thời đề làm tốt công tác tuyên truyền miệng trong Đảng và xã hội về Đại hội XIII của Đảng.

Từ quý IV năm 2019, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, để làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền miệng về Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, cung cấp thông tin cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp qua Bản tin sinh hoạt nội bộ; đồng thời tổ chức các Hội nghị tập huấn tuyên truyền miệng về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và nhiều Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tới tận xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên tháng 3-2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình.

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên tháng 3-2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình.

Trong tháng 9 và tháng 10/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 2 hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến tại 250 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, 32 điểm cầu cấp tỉnh; 142 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã để thông tin tuyên truyền về kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội tổ chức cơ sở đảng và cấp trên trực tiếp cơ sở, một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới; việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng, ngày 3/2/2021, Ban đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương để Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với 2.260 điểm cầu trong cả nước; 3 điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương; 181 điểm cầu cấp tỉnh và tương đương; 589 điểm cầu cấp huyện và 1.487 điểm cầu cấp xã. Nhờ vậy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã có đầy đủ nguồn thông tin để triển khai công tác tuyên truyền miệng về Đại hội XIII của Đảng một cách đồng bộ, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại về Đại hội XIII của Đảng linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại về Đại hội XIII của Đảng được thực hiện chủ động, tích cực, xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã định hướng cụ thể, chi tiết các nội dung trọng tâm tuyên truyền đối ngoại theo từng thời điểm; chỉ đạo, định hướng các địa phương, các cơ quan báo chí, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; phản ánh sinh động, đa dạng ý kiến của các chuyên gia, học giả, đại diện các hội hữu nghị Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về Đại hội XIII, về thành tựu của đất nước; lan tỏa các đánh giá của báo chí, truyền thông quốc tế đối với Việt Nam. Đồng thời, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam, các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các đối tác, bảo đảm thế chủ động trong thông tin của ta, nhất là trên không gian mạng. Công tác phối hợp triển khai các biện pháp thông tin đối ngoại trước thềm Đại hội XIII của Đảng được tiến hành bài bản, chuyên nghiệp.

Bài phát biểu, bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được dịch ra 5 ngoại ngữ để phục vụ công tác thông tin đối ngoại; biên soạn, xuất bản cuốn sách “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam” với cách trình bày mới mẻ, hấp dẫn, công phu phát hành tại Khu trưng bày sách của Đại hội XIII.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai tổ chức cho phóng viên nước ngoài đưa tin trực tuyến Đại hội.

Đây là lần đầu tiên thực hiện bằng hình thức này trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan, đơn vị liên quan của ta đã đề xuất, giới thiệu Ban Tổ chức hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức thông báo cho ngoại giao đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng với sự tham dự của khoảng 140 đại biểu (ngày 18/01/2021); phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại bằng nhiều thứ tiếng về Đại hội XIII của Đảng, Bộ Ngoại giao gửi thông tin cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về Đại hội; phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương tổng hợp, cung cấp số lượng, nội dung các thư điện mừng của các Đảng, các nước trên thế giới.

Có thể khẳng định, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại Đại hội XIII của Đảng đã được triển khai chủ động, sâu rộng, bài bản, linh hoạt, sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, của Đảng trên trường quốc tế. Dòng chủ lưu của dư luận quốc tế về Đại hội XIII của Đảng hiện nay rất tích cực. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao và ấn tượng trước những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII nói chung, năm 2020 nói riêng cũng như việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Trước thềm Đại hội, báo chí nước ngoài nhận định Đại hội lần này diễn ra vào thời điểm Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thành công “đáng ngạc nhiên”, có trong tay cơ hội phát triển “hiếm có” khi kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, duy trì tăng trưởng GDP dương 2,9%, ký kết nhiều hiệp định thương mại quốc tế mới; đánh giá Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh lịch sử khi tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, cạnh tranh nước lớn diễn ra căng thẳng và các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19; cho rằng việc lựa chọn ra một ban lãnh đạo xứng đáng sẽ có “ảnh hưởng lâu dài” tới tương lai của Việt Nam cũng như nỗ lực phòng, chống tham nhũng, cung cấp thông tin về các ứng cử viên được cho là sáng giá, dự đoán về kết quả của Đại hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp tổ chức có hiệu quả việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Với vai trò Thường trực, đầu mối thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức lực lượng, Ban Tuyên giáo Trung ương (Cơ quan Thường trực BCĐ35TW) tập trung, quyết liệt chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, kết hợp hiệu quả giữa “xây” và “chống” để bảo vệ trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, so với cùng thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội XII năm 2015, số lượng thông tin xấu độc liên quan đến Đại hội XIII của Đảng đã giảm khoảng 80% - 90%, thông tin tích cực giữ vị trí chủ đạo trên không gian mạng, góp phần tăng cường nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ tạo không khí phấn khởi, vui tươi và niềm tin của Nhân dân với Đảng. Theo đó, đã chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đã phối hợp, thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tạo không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị nghệ thuật từ trung ương, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ thể hiện những nét riêng biệt của từng địa phương, cũng như những thành tựu chung của đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các đơn vị nghệ thuật Trung ương đã dàn dựng 12 chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Các chương trình đều bảo đảm yêu cầu, được triển khai dàn dựng bài bản, nghiêm túc, có chất lượng nghệ thuật tốt, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội XIII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong các tầng lớp Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ đạo Viện Dư luận xã hội tích cực thực hiện các hoạt động nắm bắt, điều tra dư luận xã hội. Cụ thể, triển khai 5 cuộc điều tra với những nội dung có liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng và phát hành 5 báo cáo nhanh dư luận xã hội. Các sản phẩm báo cáo nhanh, báo cáo điều tra dư luận xã hội về quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng là nguồn thông tin tham khảo quan trọng đối với các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, qua đó khơi dậy tâm trạng xã hội tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng.

Lãnh đạo Trung tâm báo chí Đại hội XIII luôn có những chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp kịp thời cho các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm.

Lãnh đạo Trung tâm báo chí Đại hội XIII luôn có những chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp kịp thời cho các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm.


TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỐT MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI XIII

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo chuẩn bị tốt việc thành lập, tổ chức, vận hành có hiệu quả Trang tin điện tử Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, việc tổ chức vận hành Trang tin điện tử Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng đã được chủ động sớm: Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm cho việc thành lập, tổ chức và vận hành có hiệu quả Trang tin điện tử Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng. Đáng chú ý là cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng được trang bị đầy đủ, hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tham gia tác nghiệp đưa tin về Đại hội XIII của Đảng. Lễ Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng, họp báo trước Đại hội XIII kết hợp với 03 hoạt động phục vụ Đại hội XIII của Đảng: (1) Trưng bày sách, báo tại Đại hội; (2) Trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”; (3) Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”  đã được tổ chức thành công vào ngày 22/01/2021. Đặc biệt, do không mời phóng viên báo chí nước ngoài đến Việt Nam đưa tin về Đại hội (vì dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp), Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng đã triển khai trực tuyến đến 63 điểm cầu trên toàn thế giới. Đây là hình thức thông tin mới, vừa bảo đảm hiệu quả thông tin, vừa hạn chế được nguy cơ dịch về dịch bệnh Covid-19.  

Trong những ngày diễn ra Đại hội, Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng đã vận hành khoa học, hiệu quả, bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho các phóng viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí trong nước, hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp; phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng. Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 20/1 đến ngày 1/2 có tổng cộng 9.559 tin/bài trên báo chí liên quan đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã xây dựng kịch bản họp báo và dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại họp báo công bố kết quả Đại hội XIII của Đảng ngay sau Phiên bế mạc Đại hội vào sáng ngày 1/2/2021.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, định hướng và thẩm định tranh cổ động, phương án, ma két trang trí trong và ngoài Hội trường Đại hội XIII, khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia và các tuyến đường trên địa bàn thành phố; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Công tác chỉ đạo, rà soát, thẩm định mẫu tranh cổ động, khẩu hiệu, ma két trang trí trong và ngoài Hội trường Đại hội XIII, trên đường phố Hà Nội đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động triển khai sớm và kỹ lưỡng.

Những cụm pano nổi bật trên các tuyến phố thủ đô Hà Nội.

Những cụm pano nổi bật trên các tuyến phố thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và  đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì nhiều cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về Đại hội XIII của Đảng, nhất là nội dung khẩu hiệu, chủ đề tư tưởng của các tranh cổ động, ma-két trang trí trong và ngoài Hội trường Đại hội XIII và phương án trang trí các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do vậy, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường phố Hà Nội, việc thiết kế và thi công ma két trang trí trong và ngoài Hội trường Đại hội XIII, khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai tích cực và hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm đúng định hướng tư tưởng chính trị, trang trọng, tạo được không khí tưng bừng hướng về Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, liên tục bài bản, khoa học, chặt chẽ và có nhiều đổi mới, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan và trên báo chí. Nội dung các công việc cụ thể phục vụ Đại hội XIII của Đảng được chủ động triển khai sớm, kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chính xác tuyệt đối về tư tưởng chính trị. Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Dư luận trong nước và quốc tế đồng tình, đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền, đã tạo ra sự lan tỏa, đồng thuận xã hội mạnh mẽ, là một trong những điểm nhấn làm nên thành công chung của Đại hội XIII của Đảng.

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ những kết quả đã đạt được, Ban Tuyên giáo Trung ương rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và một số công việc cụ thể phục vụ Đại hội. Đó là:

Thứ nhất, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tổ chức Đại hội XIII của Đảng, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, trong đó xác định rõ lộ trình, nội dung từng nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng vụ, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động dự báo tình hình liên quan, tham mưu kịp thời các phương án tuyên truyền.

Thứ hai, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ban, phát huy sức mạnh của cả hệ thống, của các lực lượng, binh chủng để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ bao gồm cả “xây” và “chống” để tạo thế chủ động trên mặt trận thông tin.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham mưu, đôn đc, hướng dn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch, biên soạn và phát hành tài liệu nghiên cứu, quán triệt học tập văn kiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết và báo cáo kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả triển khai học tập quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, các ngành.

Chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/2/2020, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh việc đưa tin, tuyên truyền, phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm trở thành hiện thực cuộc sống; tuyên truyền việc tổ chức, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dư luận tích cực của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng...

 Chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương

 Bám sát địa phương, cơ sở, phát hiện và kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các giai tầng xã hội./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất