Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng, đồng bộ các mặt công tác tuyên giáo

SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Hải Phòng triển khai với hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Dù không là nội dung bắt buộc trong hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, song duy trì nền nếp từ nhiều nhiệm kỳ, hầu hết các tổ chức đảng của Đảng bộ Hải Phòng vẫn tiếp tục duy trì việc viết thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết và được xác định là nhiệm vụ bắt buộc đối với đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền nghị quyết giữa tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; cổ động trực quan; vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng... Tuyên truyền thông qua Bản tin Tuyên giáo Hải Phòng, Bản tin Sinh hoạt chi bộ và Bản tin nội bộ của các cấp ủy, các tài liệu do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn. Tích cực vận động các tập thể, cá nhân chia sẻ thông tin tích cực, bài viết có chất lượng về Nghị quyết đại hội, đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo), cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan báo chí thành phố mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền kịp thời về Nghị quyết và việc thực hiện Nghị quyết  của Đảng.

Một số Đảng bộ và tổ chức sáng tạo trong công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết như:

Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” (lần thứ 3) với hình thức trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về các Nghị quyết Đại hội Đảng, thu hút hơn 13.500 lượt đăng ký, hơn 34.300 lượt dự thi.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu về văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố… Đây là những hình thức sáng tạo giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thêm nhiều kênh thông tin để tìm hiểu về Nghị quyết, thể hiện sự đầu tư, tìm tòi một cách nghiêm túc.

Ngày 3/7/2021, Thành ủy Hải Phòng ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên cơ sở rà soát, cập nhật Chương trình hành động 02-CTr/TU với những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII gắn với thực tiễn của thành phố. 100% Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ đã rà soát, đối chiếu, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Đại hội Đảng, gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị; tiếp tục bổ sung nội dung chương trình hành động. Các chương trình hành động của Thành ủy và các cấp ủy, việc triển khai các kế hoạch xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, khu công nghiệp; việc khởi công một số công trình, dự án lớn… được tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân trước những chủ trương, quyết sách phát triển thành phố.

Triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, xác định rõ 7 nội dung trọng tâm và 2 nội dung đột phá cần triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố.

t

 

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành trên 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong đó 3 chỉ thị, 17 thông báo; tổ chức trên 40 cuộc họp, giao ban hằng ngày, trên 10 hội nghị trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành 43 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn gửi các quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan báo chí thành phố về công tác tuyên truyền phòng chống dịch.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện đồng bộ trên các phương thức như báo chí và mạng xã hội, trên hệ thống thông tin cơ sở, qua biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền.

Trong đó, Hải Phòng tăng cường phối hợp các lực lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng hệ thống tuyên giáo thành phố tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là ngành y tế, kịp thời định hướng, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác phòng chống dịch.

Đ

Đồng chí Đào Khánh Hà báo cáo tại buổi làm việc.

Việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của thành phố đến các tầng lớp nhân dân.

Việc phối hợp, phát huy vai trò của tổ kiểm soát ở thôn, tổ dân phố trong tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các thành viên của 2447 tổ kiểm soát tại thôn, tổ dân phố vừa kiểm soát, vừa tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, thực hiện “5K”… Nhiều địa phương làm tốt công tác vận động như: quận Lê Chân, Ngô Quyền, huyện Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Hải Phòng cũng đa dạng hóa các hình thức, kịp thời nắm bắt, theo dõi thông tin báo chí, phản ánh dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công tác theo dõi thông tin báo chí, dư luận xã hội về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố được tích cực triển khai theo hướng kết hợp nắm thông tin trên báo chí, thông tin trên mạng xã hội…thành lập kết nối các nhóm zalo để nhận thông tin, diễn biến dịch, dư luận nhân dân hàng giờ, hàng ngày, đột xuất, định kỳ để giúp lãnh đạo Ban kịp thời nắm bắt thông tin thường xuyên và đột xuất, trên cơ sở đó đã kịp thời tham mưu định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí đảm bảo sát với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống dịch COVID-19.

TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO ĐỊNH HƯỚNG NHANH CHÓNG, KỊP THỜI

Tại buổi làm việc, các ý kiến trao đổi, thảo luận, thống nhất đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo; đối với các vấn đề “nóng”, dư luận quan tâm cần có chỉ đạo định hướng nhanh chóng, kịp thời hơn.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành quy định thống nhất cơ cấu bộ máy các phòng chuyên môn thuộc ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, tạo sự đồng nhất trong toàn quốc. Hướng dẫn cụ thể, thống nhất, đồng bộ về bộ máy, cơ chế chính sách cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cấp xã.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ từng lĩnh vực chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo; có giải pháp kiểm soát thông tin xuyên tạc trên không gian mạng.

Hải Phòng cũng đề xuất phân cấp chuẩn bị nội dung các báo cáo, đối với các nội dung lớn như sơ tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận... cần cấp ủy xây dựng báo cáo. Đối với các nội dung, lĩnh vực cụ thể trong công tác tuyên giáo nên yêu cầu Ban Tuyên giáo cấp ủy trực tiếp báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn chúc mừng Hải Phòng vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù. Đối với Thành phố Hải Phòng, hằng năm, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách Trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Hải Phòng trong việc thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả của ngành Tuyên giáo Hải Phòng đã đạt được.

“Cùng với cả nước, Hải Phòng không ngừng cố gắng, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ cả các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp, ngành từ thành phố đến các địa phương, đơn vị phải đang tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và thành phố, được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại...”. - Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, trong quá trình thực hiện, có nhiều vấn đề mới đặt ra, tác động nhiều mặt đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đòi hỏi sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân thành phố. Từ đó, đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thành phố cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Hải Phòng cần nắm bắt những điểm mạnh, cơ hội và thách thức của mình, để từ đó đưa ra những lựa chọn, và hướng đi mang tính chiến lược có tính khả thi cao. Với nhiều giải pháp tổng thể, đặc biệt là chú trọng chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn cũng gợi mở Hải Phòng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là tập trung thực hiện những khâu đột phá, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế- xã hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các quy định mới của Đảng như: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, trong đó chú ý tới nội dung miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức khi bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác…

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đặc biệt gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác  với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, các quy định của Đảng về nêu gương, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 sâu rộng, tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo thành dòng thông tin chủ lưu về những diễn biến tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước và của Thành phố; các chính sách, giải pháp mới nhằm kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, sớm phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19; tạo sự yên tâm, tin tưởng nhưng không chủ quan, lơ là của người dân.

q

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: Hải Phòng luôn xác định công tác tuyên giáo của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị 

Tiếp thu những ý kiến đồng chí Lại Xuân Môn, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ, Thành ủy Hải Phòng luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo của thành phố. Thành ủy Hải Phòng luôn xác định công tác tuyên giáo của Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Thành phố.

Th.s Trương Thị Nga

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng                               

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất