Thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cụ thể:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động của các ngành, các cấp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Công tác tuyên giáo phải kiên định những vấn đề thuộc nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII như: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định con đường đổi mới; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, đem lại tốt đẹp cho nhân dân, nhất là những giá trị chân - thiện - mỹ. Kiên định song không cứng nhắc mà phải hết sức linh hoạt, mềm dẻo, bảo đảm tính khoa học, tính cách mạng, giáo dục, thuyết phục, cảm hóa và thu phục được lòng người. 

Hai là, thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, cần quán triệt thật kỹ, gương mẫu thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 03 - KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mỗi cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo cần nghiên cứu kỹ để tham mưu cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII và Hội nghị Trung ương 4. Ngành Tuyên giáo cần chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung, hoàn thiện hệ giá trị đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày.

Ba là, tập trung nghiên cứu các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ cả về nhận thức và hành động, trước hết là trong tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thống nhất về quan điểm lãnh đạo của Đảng, thể hiện rõ nhất trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, thông suốt tới cơ sở, tới đảng viên và lan tỏa trong nhân dân. Phải xác định rõ các lực lượng tham gia, lực lượng nào là nòng cốt, lực lượng nào chuyên trách và xây dựng thế trận rộng rãi trong nhân dân. Muốn xây dựng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc thì trước tiên phải xây dựng, phát huy văn hóa trên không gian mạng. Do đó, ngành Tuyên giáo phải tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành có liên quan truyền tải quan điểm chỉ đạo của Đảng đến Nhân dân, tuyên truyền, giáo dục để hình thành giá trị văn hóa tốt đẹp trên không gian mạng, trước hết là ứng xử đạo đức của mỗi con người, mỗi người dân, mỗi gia đình khi sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin tham gia mạng xã hội. Từ đó tạo ra thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên không gian mạng, xây dựng văn hóa trên không gian mạng. Tổ chức lực lượng phải đi cùng với trang thiết bị ngày càng hiện đại và đổi mới liên tục để nâng cao chất lượng, hiệu quả tác chiến. Cần đổi mới tư duy, nhận thức rõ việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 mà chính yếu, gương mẫu đi đầu phải là trách nhiệm của cấp ủy các cấp.

Bốn là, đổi mới tư duy, phát huy tốt hơn nữa công tác báo chí, xuất bản

Những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng; hướng tới tính nhân văn, chân - thiện - mỹ, tính chuyên nghiệp và hiện đại; thể hiện tinh thần đại đoàn kết, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc. Những nội dung nêu trên không mới, tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, cần quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò của báo chí cách mạng, giúp những người làm báo không dao động mà luôn vững vàng trước mọi sóng gió, thử thách, tránh nhận thức mơ hồ, thiếu tính chính trị, phát huy được vai trò định hướng dư luận, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cao cả của mình.

Tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong thông tin tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Báo chí phải nắm thật chắc, thật rõ nội dung Nghị quyết, chủ động, tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền có hiệu quả, bảo đảm yêu cầu đề ra. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên mục, chuyên trang, chương trình bình luận, tọa đàm, ứng dụng khoa học công nghệ trong thông tin, tuyên truyền để làm thật sâu sắc, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về chủ đề này; truyền cảm hứng, khí thế của Đại hội XIII trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sức mạnh, bước tiến cho đất nước tiếp tục phát triển, sánh vai cùng các nước trên thế giới.

Phát huy vai trò và nêu cao trách nhiệm của hệ thống báo chí, xuất bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay. Các cơ quan báo chí phải thực sự là lực lượng tuyến đầu, không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp thể hiện chủ đề này bằng cách đầu tư bài bản về nhân lực, điều kiện vật chất - kỹ thuật, xây dựng kế hoạch tuyên truyền ngắn hạn, dài hạn, thường xuyên theo dõi chất lượng, hiệu quả tác động của thông tin, tuyên truyền. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, kết hợp giữa “xây” và “chống”, chú trọng những bài viết, chương trình đặc sắc với cách thể hiện sáng tạo, gắn kết nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn; tạo dòng thông tin chủ lưu, chính thống, đấu tranh, phản bác trực diện, kịp thời, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân; góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế nói riêng của đất nước. Hệ thống báo chí, xuất bản phải sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân trong nhiệm vụ then chốt và nặng nề này.

Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Mỗi thời điểm, giai đoạn có những yêu cầu, đòi hỏi mới nên cần bám sát diễn biến thực tế, bảo đảm cân đối, hài hòa giữa thông tin phòng chống, dịch với thông tin phục hồi phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác; khơi dậy sự đồng lòng, quyết tâm, tin tưởng của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục chủ động đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí; tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ người làm báo; tăng cường rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng tư tưởng chính trị, việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, hoạt động tác nghiệp... của các cơ quan báo chí theo tinh thần tạo điều kiện để báo chí phát triển, nhưng kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm. Đẩy mạnh triển khai giai đoạn 02 của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại.

Khẳng định và nâng cao vai trò của báo chí trong việc định hướng xã hội về tính nhân văn, đạo đức, hướng tới các giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ, hoà bình, hội nhập, phát triển bền vững. Nếu tất cả người làm báo đều thấm thía, suy nghĩ sâu sắc về vai trò của báo chí trong việc xây dựng đời sống văn hóa thì sẽ sáng tạo được những tác phẩm báo chí vừa mang tính trung thực, khách quan, vừa có tính nhân văn cách mạng. Điều này đòi hỏi trước hết mỗi cơ quan báo chí phải xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa, đạo đức trong chính đơn vị mình theo tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc; phấn đấu mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan văn hóa tiêu biểu. Quan tâm công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tăng cường quan hệ, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại    

Quyết tâm thực hiện thật tốt Quyết định 238-QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nư  cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Những bộ, ngành nào có liên quan đến 3 vấn đề nhạy cảm: (1) Thực thi pháp luật, (2) Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, (3) Giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm thì Ban Tuyên giáo sớm ký kết nội dung phối hợp, triển khai thực chất, không để phát sinh điểm nóng. Thực hiện tốt Quy chế 238 sẽ góp phần định hướng thông tin, định hướng dư luận kịp thời, củng cố lòng tin của nhân dân.

Làm tốt công tác dư luận xã hội, thiết lập hệ thống nắm bắt thông tin, trước hết từ cơ sở, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Muốn làm tốt công tác tư tưởng, chúng ta phải nắm bắt dư luận, những vấn đề nổi cộm, điểm nóng; phải hiểu dân, gần dân, học dân để lãnh đạo Nhân dân.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng về vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới. Quán triệt nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: công tác đối ngoại hiện đại nhưng vẫn phải đậm đà bản sắc dân tộc, đó là cái đối ngoại mang bản sắc cây tre Việt Nam. Quan điểm này cần được soi sáng trong thực tiễn công tác đối ngoại nói chung và trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc nói riêng. Vận dụng quan điểm “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Bác Hồ, tất cả vì độc lập, chủ quyền của dân tộc, vì lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và những văn bản luật pháp quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Tuyên truyền để các nước thấy Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm đối với thế giới, với cộng đồng quốc tế. Phát huy sức mạnh Việt Nam trên cơ sở gắn đối nội với đối ngoại, gắn chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh với đối ngoại, tạo cơ sở vững chắc để đất nước ta trường tồn và phát triển.

Tiếp tục thể hiện tính chủ động, tinh thần sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, biên giới, đất liền nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Cần xác định đây là nhiệm vụ sự tương tác đa chiều nên công tác thông tin đối ngoại phải làm cho thế giới hiểu về Việt Nam và Việt Nam hiểu về thế giới hơn. Công tác thông tin đối ngoại phải góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, vu cáo, hạ thấp uy tín, hình ảnh Việt Nam.

Thông tin đối ngoại phải gắn với các lĩnh vực khác, nhất là phải dự báo được tình hình, phải nắm bắt được xu thế trong quan hệ quốc tế, phải chủ động trong công tác truyền thông, phải thống nhất trong định hướng và tăng tính thuyết phục; đa dạng hóa trong gắn kết giữa tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách với lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới, gây dựng niềm tin để cộng đồng quốc tế gần gũi Việt Nam hơn, yên tâm đầu tư, tăng cường các mối quan hệ với Việt Nam hơn. Cần hiện đại hóa hơn nữa, chủ động tích cực hơn nữa, cung cấp nhiều thông tin kịp thời để các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thông tin cho các nước bạn, nhân dân và chính phủ bạn, đồng thời, đấu tranh phản bác với quan điểm sai trái, thù địch. Để làm tốt nhiệm vụ này, cần tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường đầu tư nhân lực và vật lực, nhất là đối với các cơ quan báo chí, trong đó tập trung vào những cơ quan báo chí chủ lực, một số báo chí địa phương liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo; phát triển thêm nhiều trang báo bằng tiếng nước ngoài để thông tin của Việt Nam nhanh chóng, trực tiếp đến với bạn bè quốc tế.

Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện quốc tế có liên quan đến vấn đề biên giới, biển đảo, cũng như các lễ kỷ niệm quan trọng như: kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào; 55 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Campuchia… Chúng ta cần đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Việt Nam, vừa tuyên truyền nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng, góp phần giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất giữa ba nước Việt Nam - Lào - Cam Puchia, với các nước ASEAN và khu vực.

Sáu là, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ, các nội dung của Hội nghị văn hóa toàn quốc, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong bài phát biểu tại Hội nghị. Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo cùng các bộ ngành có liên quan cần tuyên truyền, chuyển tải vào cán bộ, đảng viên, nhân dân quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trên nền tảng hệ giá trị quốc gia gắn với mục tiêu cao cả vì hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thiết thực, hiệu quả với những khẩu hiệu hành động phù hợp trên các chuyên trang, chuyên mục, qua các cuộc thi… nhằm tác động trực quan để người dân dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Bảy là, tiếp tục nâng tầm công tác tham mưu về khoa giáo, tham mưu cho Đảng về đường lối, về chủ trương, về các quyết sách liên quan đến các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, thể thao, gia đình, sức khỏe, an sinh xã hội, trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII về khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Nghiên cứu, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động hiệu quả của các hội; tập hợp, đoàn kết trí thức, phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì phồn vinh, hạnh phúc của nước nhà.

Tám là, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo gắn với quan điểm chỉ đạo của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, từ cơ sở, cần phải làm tốt công tác quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng; rà soát, hoàn thiện hệ thống các trường liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Chín là, quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là những thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, hỗ trợ nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, những thành tựu CMCN 4.0 trong hoạt động công tác tuyên giáo; phối hợp xây dựng một APP để truyền tải thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong APP đó, phân định rõ các loại thông tin, luồng thông tin, đối tượng truy cập, bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin song phải nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, dễ sử dụng. Phải chủ động hơn trong xử lý các tình huống, nhất là những điểm nóng để kịp thời nắm bắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội. Trong xu thế xây dựng xã hội số, quản lý số…, Văn phòng Trung ương Đảng đã trình đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, nhưng với đặc thù của mình, ngành tuyên giáo có thể chủ động làm trước để khuyến khích người dân sử dụng nền tảng mạng xã hội của chúng ta, không nên quá lạm dụng những mạng và nền tảng của nước ngoài.

Giao Tuyến

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất