Tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII
Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. (Ảnh: TA)

Sáng 12/5, tại điểm cầu Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5/2022, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII theo hình thức trực tuyến tới 4.097 điểm cầu trên cả nước với gần 160.000 đại biểu tham dự.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 4.097 điểm cầu trên cả nước với gần 160.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 4.097 điểm cầu trên cả nước với gần 160.000 đại biểu tham dự.

TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5 - 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đồng thời nghe báo cáo Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để hoàn chỉnh các nghị quyết nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện.

Cũng tại hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THỜI GIAN TỚI

Đồng chí Lại Xuân Môn định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Đồng chí Lại Xuân Môn định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung sau:

Nhằm củng cố sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, công tác tuyên truyền sớm về kết quả Hội nghị Trung ương 5 cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là,  nêu bật bối cảnh, thời gian diễn ra và kết quả Hội nghị, phản ánh các ý kiến đóng góp, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với những nội dung được thảo luận và kết luận tại Hội nghị, đặc biệt là bài phát biểu Khai mạc, Bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hai là, khẳng định, làm rõ quá trình chuẩn bị và tổng kết những nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 đã được các cơ quan chức năng chuẩn bị công phu, bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực, địa phương và thế giới. Các văn bản đều được lấy ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng các báo cáo trình Hội nghị.

Ba là, phân tích sâu sắc những nội dung quan trọng đã được thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại Hội nghị, đó là các nội dung: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; (4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; (5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; và một số vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Bốn là, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung được thảo luận và thông qua tại Hội nghị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới…; từ đó trên mỗi cương vị công tác, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, giải pháp đề ra trong mỗi Nghị quyết.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại: tuyên truyền chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp quốc từ ngày 11 - 17/5; chuyến thăm chính thức nước CHDC Nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 15/5 - 17/5; tuyên truyền về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; tích cực tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2022, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc theo các nội dung hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19...

Tin, ảnh: Nhật Minh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất