Xây dựng thiết chế văn hoá phù hợp, phát huy giá trị sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng với thời kỳ hội nhập
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTT&DL giai đoạn 2021-2026 trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai Ban, Bộ.

XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH VĂN HOÁ, CON NGƯỜI VIỆT NAM

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo tóm tắt công tác văn hoá, thể thao và du lịch (VHTT&DL) giai đoạn 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Báo cáo công tác văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2021 cho thấy, việc bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa được quan tâm triển khai sâu rộng. Các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được phát triển. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam cũng được đôn đốc thực hiện thường xuyên. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh nâng cao chất lượng, gắn kết với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước. Mạng lưới thư viện và văn hóa đọc trong cộng đồng tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đạt được những kết quả quan trọng, nhằm tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bức tranh tổng thể của văn học nghệ thuật đã mang lại những sắc thái mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo tóm tắt công tác văn hoá, thể thao và du lịch (VHTT&DL) giai đoạn 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt công tác

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, Bộ VHTT&DL đã nỗ lực tổ chức triển khai nhiều công việc gắn sát với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực xây dựng và phát huy giá trị sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là môi trường văn hóa có những mặt chưa thực sự lành mạnh. Mức hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền còn khoảng cách lớn. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt hiệu quả chưa cao. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng chưa thật sự đi vào chiều sâu. Hiệu quả hội nhập quốc tế về văn hóa còn hạn chế. Công tác phát triển công nghiệp văn hóa còn chậm. Ngành văn hóa chưa thể hiện rõ được vai trò, tiếng nói của mình trong công tác tham mưu các giải pháp đối với quá trình sáp nhập các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Công tác phối hợp với các hội văn học nghệ thuật nhằm tập hợp, phát huy năng lực, tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật đạt hiệu quả chưa cao.

Một số chủ trương, quan điểm của Đảng nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chậm được thể chế. Chưa có giải pháp đồng bộ, kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng, thông tin tiêu cực trên Internet và mạng xã hội tới gia đình. Phong trào thể dục, thể thao chưa thực sự sâu rộng, nhất là vùng nông thôn, miền núi và các khu công nghiệp. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật, gia đình, thể thao và du lịch chưa được quan tâm đúng mức…

Một trong những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là nhận thức của các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tuy đã được nâng lên nhưng thực sự chưa đầy đủ, chưa sâu sắc; chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đầu tư cho văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ở cả trung ương và địa phương chưa tương xứng với vai trò, vị trí của ngành trong điều kiện phát triển chung của đất nước…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, về văn hóa gia đình, xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo; Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi gia đình; phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ…

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Về thể dục thể thao, có chính sách và cơ chế phù hợp để bồi dưỡng và phát triển tài năng, đưa thể thao Việt Nam đạt vị trí cao trong khu vực, từng bước tiếp cận thành tích châu lục và thế giới ở những bộ môn phù hợp với thể trạng tầm vóc người Việt Nam…;

Về du lịch, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại; phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường… chú trọng phát triển du lịch văn hóa gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc…

XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ VÀ CHUẨN MỰC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn  mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực, là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển.

Đồng chí ghi nhận kết quả đã đạt được của những người làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong cả nước, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khối lượng công việc mà Bộ đã thực hiện thời gian qua là khá lớn, khá đa dạng và phong phú, tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của nhân dân và gắn bó chặt chẽ, máu thịt với công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo của Đảng. Chất lượng công việc về cơ bản là tốt, đạt yêu cầu. Những thành tựu về kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của ngành VHTT&DL cả nước nói chung và của Bộ nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là nguồn lực nội sinh quan trọng trong phát triển  (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là nguồn lực nội sinh quan trọng trong phát triển (Ảnh: TA)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của ngành VHTT&DL trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có tác động không nhỏ đến hầu hết các lĩnh vực.

Cơ bản nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ mà Bộ đã đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ngành VHTT&DL quan tâm thực hiện 7 nội dung, trong đó tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các chương trình hành động của ngành VHTT&DL nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã ban hành; thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thông qua công tác quản lý nhà nước của Bộ. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế gắn với việc gìn giữ và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; làm tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần đẩy mạnh việc triển khai chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa, nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; xây dựng, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong tình hình mới; từng bước nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa. 

“Đặc biệt, đề nghị Bộ VHTT&DL phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc tổ chức Hội nghị Văn hoá toàn quốc, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2021 tới đây, dưới sự chủ trì của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đây là Hội nghị vô cùng quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Ban Bí thư rất quan tâm, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; thống nhất phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2024”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTT&DL giai đoạn 2021-2026./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất