Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Các đồng chí: Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Y Mửi  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chủ trì hội nghị.

Tạo tiền đề thúc đẩy việc thực hiện học và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), các địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII. Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm tòi cách làm phù hợp với điều kiện của mình: Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức các hoạt động về nguồn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu... 

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn. Tỉnh Bình Định xây dựng 520 bộ tài liệu, đĩa DVD phóng sự giới thiệu về 3 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”; đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh hiến hơn 125.532m2 đất, đóng góp hơn 12.469 ngày công lao động, trên 6 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình phúc lợi xã hội.

Đà Nẵng tổ chức điều tra xã hội học với 1.200 phiếu đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố để làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy hiệu quả, sát với thực tiễn. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội".

 Phú Yên đẩy mạnh các phong trào: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành hướng dẫn về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc hằng năm phát hiện, lựa chọn 3 đến 5 tập thể, 5 đến 10 cá nhân trở lên để xây dựng và chỉ đạo điểm về điển hình tiên tiến. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hằng năm phát hiện, lựa chọn 2 đến 3 điểm chỉ đạo về xây dựng điển hình tiên tiến. Hằng quý, cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá, bình xét, công nhận các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Cùng với đó, việc xác định rõ khâu đột phá để thực hiện, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, như Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; đẩy mạnh hơn việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao. Nhiều địa phương ban hành quy chế tiếp xúc đối thoại với người dân, cung cấp đường dây nóng thông qua các số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ để người dân phản ánh thông tin mang tính bức xúc và giải quyết kịp thời như tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa...

Tinh thần quyết liệt nêu trên của các cấp ủy đã có những tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành khu vực phía miền Trung - Tây Nguyên được xếp trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt của 2018.

Quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu, đánh giá cao kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua. Việc ban hành hướng dẫn, kế hoạch, tổ chức học tập chuyên đề hằng năm, tổ chức giao ban định kỳ... một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời, tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương, đơn vị; góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực được duy trì và phát huy hiệu quả; nhiều điển hình tập thể, cá nhân được phát hiện, biểu dương, nhân rộng đã lan tỏa các giá trị cao đẹp, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền đi năng lượng tích cực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 05 và các Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, các quy định, quy chế, kết luận đã tạo ra động lực để nhiều tổ chức đảng, cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại… với những chuyển biến tích cực, trong đó, có nhiều lĩnh vực khó trên cả phương diện “xây” và “chống”.

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Trường Giang cũng cho rằng, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương, đơn vị. 

Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội.

Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt, việc tốt” chưa được đầu tư nhiều, từ đó, chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội về những việc làm tốt, chưa thực sự lan toả mạnh mẽ từ điển hình ra diện rộng. 

Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, do đó, một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Bùi Trường Giang cũng nhấn mạnh, hội nghị giao ban lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào năm thứ 4 của nhiệm kỳ Đại hội XII, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bước vào cuối năm thứ 4 nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ cấp tỉnh, đòi hỏi các cấp ủy địa phương cần tích cực hơn nữa để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội XII của Đảng đã xác định; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Năm 2019 cũng là năm đánh dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy, đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới: 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới; tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, học tập chuyên đề hằng năm, trước mắt là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng lần thứ XII và đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra; chú trọng việc làm theo của cá nhân gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấpvà quan tâm xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân.

Thứ tư, thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Thứ năm, gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước. 

Thứ sáu, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo tinh thần Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục theo Kế hoạch 236-KH/BTGTW, ngày 23/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 85-HD/BTGTW, ngày 08/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2019, các địa phương hoàn thành việc xét chọn tác phẩm để gửi tham gia giải thưởng Đợt II của Trung ương, trao giải vào tháng 5/2020.

Thứ bảy, tiếp tục làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XII ở các địa phương, đơn vị.

Thứ tám, tăng cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ngưòi đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018  của Ban Bí thư.

Nguyễn Phi Em
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất