Hậu Giang phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát động phong trào thi đua đặc biệt chủ đề “Đoàn kết, đột phá, phát triển, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang”

Theo đó, đợt thi đua nhằm phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Thông qua thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Đây là đợt thi đua có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào về sự lãnh đạo của Đảng; khát vọng đổi mới; ý thức tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ của Nhân dân Hậu Giang, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đối tượng thi đua gồm: các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Ngân hàng, doanh nghiệp; các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 Nội dung thi đua bao gồm

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho công tác thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Hai là, đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, những người có công với cách mạng; các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, vượt qua khó khăn thử thách, huy động sức mạnh tổng hợp, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Ba là, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Bốn là, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trọng tâm là nghị quyết về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; nghị quyết phát triển nguồn nhân lực, nghị quyết hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã,…

Năm là, triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt và vượt tất cả 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023.

Sáu là, phấn đấu thu ngân sách (nguồn thu nội địa) đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV).

Bản là, hoàn thành thủ tục và khởi công dự án hạ tầng 02 khu công nghiệp mới theo Đề án được phê duyệt. Đồng thời, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sạch phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Sông Hậu và Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.

Tám là, tập trung mọi nguồn lực cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm quốc gia, trọng tâm là bàn giao toàn bộ mặt bằng các tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh trong năm 2023, trong đó đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng để khởi công dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 trước ngày 30/5/2023.

Chín là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của Tỉnh, phấn đấu khởi công và khánh thành một số dự án trọng điểm: Đường tỉnh 927, Đường tỉnh 925B, Đường tỉnh 929, Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu, Đường ô tô về trung tâm xã Phú Tân…

Mười là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Vietnam ICT Index) cao hơn năm 2022”.

Mười một là, tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện chưa đạt hiệu quả của từng cấp, từng ngành, địa phương, từng lĩnh vực công tác; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bộ máy nhà nước năng động, hiệu lực, hiệu quả. Mỗi địa phương đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, trong đó tập trung vận động các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, để sớm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trong tỉnh phát huy tính năng động, sáng tạo, tham gia cùng với ngành chuyên môn và chính quyền các cấp khắc phục khó khăn.

Mười hai là, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời tuyên dương, khen thưởng và tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt để mọi người học tập, noi theo; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành các nhiệm vụ; khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai. Gắn việc xét khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ được giao với đợt cao điểm thi đua chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV./.

Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất