Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Tiền Giang
Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: KIỀU TƯỚC NGUYÊN

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội được các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Chú trọng, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó, chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính thống; kịp thời phản bác các thông tin sai trái, độc hại, phản động trên mạng Internet, trang mạng xã hội.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên trong việc tuyên truyền những nội dung cơ bản và cốt lõi trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng); kết hợp tuyên truyền chủ đề học tập của từng năm, kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động cung cấp thông tin, định hướng các cơ quan Báo, Đài của tỉnh về những mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng để tuyên truyền, quảng bá trên các chuyên trang, chuyên mục của đơn vị; có sự phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở cơ sở để kịp thời cung cấp cho Báo, Đài Trung ương và địa phương nhằm tuyên truyền, nhân rộng trong toàn tỉnh, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và dần trở thành ý thức tự giác ở mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác.

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TỐT, CÁCH LÀM HAY, HIỆU QUẢ

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục duy trì và sáng tạo thực hiện các mô hình làm theo cụ thể, thiết thực như: “Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận”; Xây dựng nông thôn văn minh và xây dựng nông thôn mới”, “Chi Hội Nông dân tự phòng, tự quản, tự công khai”; “Hũ gạo tình thương”, “nuôi heo đất”, “mô hình tiết kiệm điện, nước”, “Tiết kiệm giúp nhau mua Bảo hiểm y tế”, “Tổ đan hàng mỹ nghệ”; “Thờ ảnh Bác và làm đám giỗ Bác Hồ”, “Cựu Chiến binh gương mẫu thực hiện tốt 30 yêu cầu về tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị”, mô hình “Quỹ đồng đội - xây dựng nhà ở cho hội viên”, “Hội viên xuất sắc” sôi nổi, “Hội Cựu chiến binh đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp”;“Tuyến đường thanh niên tự quản - Sáng, xanh, sạch, an ninh”, “Vườn cây nghĩa tình”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Quỹ hỗ trợ nghề nghiệp việc làm cho thanh niên”, “Cầu thanh niên”, “Cửa hàng 0 đồng”, “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Siêu thị yêu thương”, “Sổ tay rèn luyện đoàn viên gắn với Nhật ký làm theo lời Bác”,góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các cơ quan lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với các phong trào thi đua của ngành và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, như: Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”,  “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốchọc tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy; Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và tổ chức tọa đàm sỹ quan trẻ với chủ đề “Kiên định, Trí tuệ, Xung kích, Quyết thắng”... Qua thực hiện góp phần nâng cao hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, “Người cán bộ, chiến sĩ công an với tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác, sâu sát với thực tiễn, xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã cũng như hệ thống đài truyền thanh cơ sở tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Chủ động tuyên truyền các gương tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa, xã hội.

Qua 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và ngày càng sâu rộng; nội dung chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho cấp dưới noi theo; trong nội bộ Đảng và nhân dân xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, toàn tỉnh có 16 tập thể và 26 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 2 năm. Đặc biệt, có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ĐẨY MẠNH SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định 2922-QĐ/BTGTW ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 300-QĐ/TU ngày 7 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020 để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, có 395 bài dự thi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho 117 tác phẩm (trong đó, giai đoạn 2015 - 2017: có 45 nhóm tác giả, tác phẩm đạt giải và giai đoạn 2018 - 2020: có 72 cá nhân, nhóm tác giả đạt giải) và tổ chức tổng kết cuộc thi viết kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có 1.847 tác phẩm tham gia. Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã khen thưởng 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc (2 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 6 giải khuyến khích và 2 giải phụ).

 Thế Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất