Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn 2020 - 2023.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ đã qua, được sự giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành và Hà Nội, công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả nổi bật.

Một là, tuyên truyền tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của Đảng bộ Khối ở cả trong và ngoài nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, khơi dậy khát vọng phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh toàn diện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tập trung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và dân tộc, đỉnh cao là đợt tuyên truyền các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022) với 83 cơ quan báo chí Trung ương, các ngành và các địa phương đưa tin, bài phản ánh những kết quả, thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tuyên truyền các hoạt động sinh hoạt truyền thống, về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa của toàn Đảng bộ. Tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà tình nghĩa, trị giá 01 căn nhà là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) tại một số địa phương hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong toàn Đảng bộ Khối. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề công tác năm với chủ đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” và Hội thảo khoa học quốc gia; Triển lãm Ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mang ý nghĩa sâu sắc, tạo điểm nhấn của chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 53 năm Ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân tổ chức. Hội thảo được tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, các ngành và các địa phương với tổng số 92 cơ quan báo chí viết bài đưa tin về Hội thảo, tạo tiếng vang lớn trong Đảng và trong xã hội, được cấp ủy các cấp, các nhà khoa học đánh giá cao.

Bốn là, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối được Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường đưa tin phản ánh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc, tăng cường tuyến tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái thù địch… Trong đó, 95 cơ quan báo chí Trung ương, các ngành, các địa phương tập trung phản ánh kết quả tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022  và hơn 50 cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin, bài về kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và 85 cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền Lễ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Năm là, công tác thông tin, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng đã được cấp ủy các cấp phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới, kết quả phân giới cắm mốc trên đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo của Việt Nam đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ. Cao điểm là tuyên truyền các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa của các đảng bộ trực thuộc và của Đảng ủy Khối trong năm 2022.  Trong đó, có 53 cơ quan báo chí Trung ương, các ngành và các địa phương đưa tin về hoạt động cắt băng khánh thành công trình Nhà làm việc, kết hợp nhà ở của bộ đội, đại đội Thông tin Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải Quân, Cam Ranh, Khánh Hòa, các hoạt động của Đoàn Công tác Đảng ủy Khối tại Cam Ranh và trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa vào tháng 5/2022.

Tặng kỷ niệm chương

Tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương" cho 16 cá nhân.

Sáu là, phối hợp tuyên truyền triển khai thành công các đợt sinh hoạt chính trị và sinh hoạt chuyên đề. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối đã phối hợp với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền có hiệu quả 5 đợt sinh hoạt về chính trị, tư tưởng: (1) Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; (2) Sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; (3) Sinh hoạt chuyên đề về Bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học quốc gia Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Rọi sáng tinh thần “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay”; (4) Sinh hoạt chuyên đề về 15 năm Ngày thành lập, 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5) Sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC THÔNG TIN NHANH NHẠY, CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN, TRUNG THỰC

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng và các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, chúng ta đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần lan tỏa hình ảnh, khẳng định vị thế và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối. Những kết quả đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, các ngành và Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin và động lực tinh thần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn 2020 - 2023.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn 2020 - 2023.

Tiếp tục triển khai các thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ Khối, vừa phản ánh kịp thời mong muốn, nguyện vọng cũng như ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tới Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ cũng như toàn xã hội. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đề cao trách nhiệm, chọn lọc thông tin, kiểm định tính xác thực; làm tốt chức năng định hướng dư luận xã hội; xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

* Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân “Có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn 2020 - 2023” và tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương" cho 16 cá nhân./.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất