Tây Ninh: Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác văn hóa, văn nghệ
Cáp treo khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh)

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC VĂN HÓA VĂN NGHỆ

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng đã ban hành về công tác văn hoá, văn nghệ.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hoá - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo, kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước- nhất là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội…” tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24.11.2021.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá, văn nghệ, nhất là các hoạt động quan trọng được xã hội quan tâm.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ. Về các hoạt động văn hoá - văn nghệ, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Công văn số 390-CV/TU, ngày 28.12.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần- 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở và nâng cao chất các phong trào thi đua, các cuộc vận động, danh hiệu văn hoá; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các hoạt động phải bảo đảm chất lượng, nội dung phong phú, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá tinh thần của nhân dân, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với các hoạt động văn hoá trong lễ hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong lễ hội cần thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an ninh trật tự theo các quy định đã ban hành.

Chú trọng các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội. Vận động người dân, du khách thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội, các hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về trách nhiệm nêu gương- nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, không gian sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng để trục lợi, thực hành các hoạt động mê tín dị đoan.

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất