Thứ Bảy, 13/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 8/7/2024 9:24'(GMT+7)

Quảng Nam chú trọng nâng cao chất lượng công tác biên soạn, phát hành bản tin sinh hoạt chi bộ

Ảnh bìa Bản tin Thông báo nội bộ của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

Ảnh bìa Bản tin Thông báo nội bộ của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ VÀ BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ

Bản tin Thông báo nội bộ là tài liệu quan trọng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; nhằm kịp thời thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng đó; thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ. Đã cụ thể hóa thành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như: Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 14/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các địa phương, đơn vị và tham gia sinh hoạt chi bộ cơ sở tại các đơn vị đứng điểm. Qua đó, cùng với việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên, theo dõi, đánh giá, chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ cũng như việc khai thác, sử dụng Bản tin nội bộ. Góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

TÍCH CỰC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BIÊN SOẠN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG BẢN TIN

Bản tin sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam biên soạn, phát hành là tài liệu chính thống được sử dụng phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng của toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong những năm qua, nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không ngừng tham mưu cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng biên soạn, phát hành Bản tin, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, phục vụ công tác sinh hoạt tư tưởng, chính trị trong sinh hoạt chi bộ. Định kỳ hằng tháng xuất bản Bản tin, tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích là tài liệu mang tính nội bộ của Ðảng, phục vụ sinh hoạt chi bộ cho cán bộ, đảng viên trên toàn Đảng bộ tỉnh. Nội dung, hình thức, chất lượng thông tin và cơ chế phát hành luôn được đổi mới, cải tiến. Nội dung của Bản tin được biên soạn công phu, nghiêm túc trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp, từ nguồn tài liệu chính thống của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nội dung từng số Bản tin được định hướng, chọn lọc, phản ánh những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Bản tin đã chú trọng các bài định hướng tiêu điểm có giáo dục, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cao. Đăng tải, thông tin kịp thời các vấn đề thời sự trong nước, trong tỉnh và tình hình thế giới, khu vực… Cập nhập, thông tin, định hướng kịp thời việc khai thác, sử dụng các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời về chủ trương, đường lối để triển khai thực hiện và thông tin, tuyên truyền, định hướng trong xã hội.

Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 

Cùng với đó, Bản tin Thông báo nội bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam còn được quan tâm, đổi mới về hình thức. Khuôn khổ in ấn vừa tầm, dễ khai thác, sử dụng. Chất lượng giấy in, hình ảnh trang bìa, thiết kế, in ấn đẹp, trang trọng, rõ ràng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn là Bản tin sinh hoạt chi bộ của cấp ủy đảng, là tài liệu phục vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung, có 9 huyện miền núi, trong đó, có 6 huyện miền núi cao, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bưu điện tỉnh để tính toán và nâng cao giải pháp phát hành Bản tin kịp thời, phục vụ đến tận chi bộ cơ sở vùng núi cao; thống nhất phát hành Bản tin vào ngày 25 cuối tháng, mỗi chi bộ 1 quyển/tháng/1 số để có tài liệu sinh hoạt cho chi bộ cơ sở vào đầu tháng sau. Bưu điện tỉnh vận chuyển đến từng địa chỉ nơi nhận là đảng bộ xã, phường, thị trấn; chi bộ cơ sở trong toàn đảng bộ. Nhờ đó, các chi bộ, địa phương, đơn vị, nhất là vùng núi đã cơ bản tiếp nhận Bản tin đảm bảo về số lượng và đúng theo thời gian quy định, có được tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Việc theo dõi biến động, thay đổi số lượng của các chi, đảng bộ cũng được thực hiện thường xuyên, định kỳ. Nhờ đó, việc tham mưu in ấn và phát hành đảm bảo về số lượng, không thừa, không thiếu, đảm bảo nguồn tài liệu phục vụ sinh hoạt định kỳ. Tính đến tháng 6 năm 2024, tổng lượt xuất bản Bản tin là 1.132.681 cuốn.

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Để có thể tham mưu cấp ủy biên soạn và cung cấp Bản tin Thông báo nội bộ đến phục vụ sinh hoạt của các chi bộ trong toàn tỉnh, đòi hỏi đội ngũ Ban Biên tập Bản tin đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng. Trong đó, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm xuất bản; đồng chí Phó Trưởng ban thường trực chịu trách nhiệm nội dung của Bản tin, đội ngũ Ban biên tập thuộc phòng Thông tin – Tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có kinh nghiệm, trình độ, chuyên môn, được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác tham mưu biên soạn, biên tập bản tin. Trong công tác triển khai thực hiện, luôn chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị nội dung cho từng số, từng chuyên đề; thiết lập hệ thống ngân hàng tin - bài, kịp thời, thuận lợi, chủ động cung cấp thông tin cho việc phát hành Bản tin hằng tháng. Công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát phát hành được chủ động, bài bản, nề nếp, đảm bảo thời gian phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ của toàn Đảng bộ. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá việc sử dụng Bản tin tại các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ cơ sở; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những địa phương, đơn vị làm tốt công tác biên soạn, phát hành Bản tin, rút kinh nghiệm, cải tiến, nâng cao chất lượng Bản tin.

Nhờ vậy, trong 35 năm qua, thực hiện chủ trương của Ban Tuyên giáo Trung ương về biên tập, phát hành, sử dụng bản tin nội bộ đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, giúp cho đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Củng cố quan điểm, lập trường chính trị vững vàng cho cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc, khai thác và sử dụng bản tin được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống./.

Hồ Thị Bích Thuỷ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất