TAG: Bảo vệ nền tảng tư tưởng; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  • Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển

    Bài 1:  Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển

    (TG) - Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do nghị quyết Đại hội XII đề ra để chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại tăng cường chống phá, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong vệt bài này, Tạp chí Tuyên giáo giới thiệu ý kiến của các học giả, các nhà khoa học nhằm phê phán, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, chống phá nói trên....

1

Liên kết website

Mới nhất