TAG: văn hóa;

  • Bài 5: “Cuộc chiến” giữ gìn Chân, Thiện, Mỹ trong văn học - nghệ thuật

    Bài 5: “Cuộc chiến” giữ gìn Chân, Thiện, Mỹ trong văn học - nghệ thuật

    (TG) - “Sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn học - nghệ thuật là nhu cầu cần thiết, một đòi hỏi khách quan trong sự phát triển hết sức phức tạp, khó lường của xã hội hiện đại. Sự lãnh đạo đó không phải vì Đảng, mà vì mục đích phát huy cao nhất vai trò, sứ mệnh Chân - Thiện - Mỹ của văn nghệ, vì khát vọng cao đẹp của nhân dân, của dân tộc ta” – GS. TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khẳng định như vậy trước một số ý kiến đòi thoát ly vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn học - nghệ thuật.  

  • Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

    Sự phát triển lý luận của Đảng về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

    (TG) - Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ rất sớm. Ngay từ khi chưa giành chính quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự cần thiết phải gắn kết phát triển văn hóa với xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; phải xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống và đời sống văn hóa trong các tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

1

Liên kết website

Mới nhất