Thứ Bảy, 13/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 3/7/2024 17:4'(GMT+7)

Tham gia tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, góp phần xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đồng chí Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lâm Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm nhiệm; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phan Xuân Thủy, Vũ Thanh Mai, Đinh Thị Mai; các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII ĐẾN NAY

Tại buổi làm việc, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số kết quả nổi bật là:

Thứ nhất, tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã chủ động xây dựng 55 đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, có nhiều đề án lớn, khó, thực tiễn đặt ra và có nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ như: Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên intenet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới… Ban Tuyên giáo Trung ương là một trong những cơ quan được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá là cơ quan chủ động triển khai nhiều đề án nhất, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Thứ hai, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức 9 hội nghị lớn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Điểm mới trong nhiệm kỳ là ngay sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương đã kịp thời tham mưu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt.

Thứ ba, về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương), theo định kỳ hằng tuần, hằng tháng, đã có báo cáo, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường định hướng, quản lý báo chí, truyền thông, Internet, mạng xã hội. Đẩy mạnh thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; đấu tranh, cảm hóa đối với những cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị. Tổ chức lực lượng ứng trực, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh, xử lý tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, tiếp tục tham mưu Bộ Chính tị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cấp ủy đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII, các quy định nêu gương, những điều đảng viên không được làm bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân. Ban cũng chủ động tham mưu phát động các đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những kết quả đó đã đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; góp phần quan trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lại Xuân Môn báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại buổi làm việc.

 

Các ý kiến tại buổi làm việc cũng đề nghị đồng chí Thường trực Ban Bí thư quan tâm, chỉ đạo đưa vào chương trình làm việc của Bộ Chính trị năm 2024 các đề án như: (1) Xây dựng Chiến lược về công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Xây dựng “Lịch sử biên niên công tác tuyên giáo từ năm 2005 đến nay”; (3) Xây dựng Viện Dư luận xã hội trở thành cơ quan nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội tầm khu vực và thế giới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, BÁM SÁT SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Cường đánh giá cao tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban Tuyên giáo Trung ương.

“Ban đã chủ động đổi mới, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội” - Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh.

Về những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Lương Cường đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương sớm nghiên cứu các nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục.

Phân tích bối cảnh thế giới và trong nước thời gian tới, đồng chí Lương Cường lưu ý, công tác tuyên giáo đang đứng trước những thách thức lớn, nhất là những vấn đề mới đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế.

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của ngành Tuyên giáo, đồng chí Lương Cường đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới; góp phần vào xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng cường thông tin, tuyên truyền chỉ đạo đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cần kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới cua Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên định, bảo vệ nhưng cần phải đi đôi với vận dụng đổi mới và phát triển sáng tạo. Kiên định nhưng không giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc.

Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Triển khai có hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Về tổ chức bộ máy cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo, cần phải đảm bảo “tinh - gọn - mạnh - hiệu lực - hiệu quả”. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương cần thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tập trung nghiên cứu cải cách thể chế, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đồng bộ, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong các ban Đảng nói chung và cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc, đồng chí Lương Cường đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu, nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chức năng có hướng giải quyết, tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm và tiếp thu những định hướng quý báu của đồng chí Lương Cường dành cho Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để khắc phục những hạn chế, quyết tâm thực hiện tốt phương châm của công tác tuyên giáo được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất