Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập chuyên đề và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Sau Hội nghị của Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tiến hành tổ chức, triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, trong đó gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định việc lựa chọn đúng những nội dung đột phá, trọng tâm phù hợp với đặc điểm của Đảng ủy Khối. Từ những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định 4 nội dung đột phá cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đó là:

Một là, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu được các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện triệt để các quy định, đồng thời phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đó phát huy tốt trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Từ tháng 5/2016 đến hết năm 2020, toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành gần 800 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện hơn 700 cuộc; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thực hiện gần 100 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các đảng ủy trực thuộc.

Hai là, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chú trọng thực hiện thông qua việc giảm số lượng các văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm đi đôi với phát huy việc tự kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp, tổng kết; tăng cường đối thoại với đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm qua để kịp thời hướng dẫn cơ sở trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, việc học tập và triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hàng nghìn văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tạo thuận lợi cho các đảng ủy trong quá trình thực hiện.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ  chức chính trị - xã hội thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm 100% các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

Bốn là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả 4 nội dung đột phá, trong những năm qua, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã đã thường xuyên tuyên truyền nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều hình thức phong phú. Tính từ tháng 5/2018 đến nay, đã có hơn 500 tin, bài được đăng tải trên các phương tiện truyền thông về mô hình và gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gần 1000 tin, bài đăng trên các tạp chí của Trung ương và tạp chí của ngành.

Công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị. Biểu dương, khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao tặng 130 bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; biên tập và phát hành cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018”; cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2016-2018”; biên tập và phát hành cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng phóng sự “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”...

Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức đảm bảo sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện theo Quy định số 08-QĐi/TW gắn với cụ thể hóa nội dung Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo -  Nêu gương”.

Chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối cả về nội dung và phương thức truyền đạt để nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với giáo dục trực quan, nâng cao tính hiện thực, làm phong phú nội dung, nâng cao sức lôi cuốn.

Sau 05 năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác đã có bước chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên. Từ đó tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phần lớn các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Những kết quả đạt được khá toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác; củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan Trung ương. Từ trong phong trào có nhiều mô hình hay, sáng tạo, điển hình, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương và nhân rộng.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ Khối trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đó cũng là tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2016 - 2020 vẫn còn một số hạn chế, đó là: (1) Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện Chỉ thị. Nội dung triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm ở một số cơ quan, đơn vị hình thức còn đơn điệu, chưa hấp dẫn, chưa phù hợp với các đối tượng; (2) Công tác tuyên truyền về mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên. Việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm chưa kịp thời; chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật đảng hoặc bị xử lý theo pháp luật…; (3) Việc nêu gương của người đứng đầu ở một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa rõ, chưa tạo ra được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động...

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định:

Thứ nhất, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ hai, tiếp tục cụ thể hóa 4 nội dung đột phá trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ ba, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; trong đó chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa những việc làm tốt, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong tổ chức đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ sáu, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát chuyên đề theo chương trình hằng năm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Tập trung phát hiện ra những nhân tố điển hình, nhất là những mô hình, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ đem lại hiệu quả thiết thực, có sức ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đổi mới công tác thi đua - khen thưởng phù hợp với từng cấp, từng cơ quan, đơn vị và đúng đối tượng. Kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

LẠI XUÂN LÂM
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Nguồn:http://dukcqtw.dcs.vn/

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất