Thứ Tư, 24/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 18/1/2024 11:14'(GMT+7)

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan chủ quản đối với hoạt động của nhà xuất bản trong năm 2023; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra giải pháp thiết thực, tạo điều kiện để các nhà xuất bản thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 hiệu quả.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam; ban tuyên giáo, sở thông tin và truyền thông tỉnh, thành phố (một số địa phương có nhà xuất bản); cơ quan chủ quản nhà xuất bản; giám đốc, tổng biên tập các nhà xuất bản; một số ban, bộ, ngành liên quan; đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam.

 Báo cáo công tác chủ quản năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Báo cáo hoạt động xuất bản năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Báo cáo công tác Hội năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Hội Xuất bản Việt Nam thống nhất nhận định, bám sát nhiệm vụ chính trị năm 2023, các cơ quan chủ quản đã tăng cường chỉ đạo nhà xuất bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; định hướng nâng cao chất lượng xuất bản phẩm; chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh xuất bản các xuất bản phẩm phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan chủ quản.

Nội dung các xuất bản phẩm luôn giữ đúng định hướng chính trị, bảo đảm tính khoa học, đại chúng, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Nhiều xuất bản phẩm có giá trị tiêu biểu về nội dung chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức và khoa học, thu hút sự quan tâm lớn của độc giả, có độ lan tỏa cao. Công tác quản lý của cơ quan chủ quản đối với nhà xuất bản trực thuộc cũng đã bám sát thực tiễn hơn. Nhiều cơ quan chủ quản ngày càng xác định rõ hơn trách nhiệm trong chỉ đạo, tăng cường bảo đảm điều kiện hoạt động đối với nhà xuất bản; hỗ trợ tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện chính sách giao nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện để nhà xuất bản ổn định hoạt động và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các nhà xuất bản đã nỗ lực trong việc khai thác, tổ chức bản thảo, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm có giá trị, phục vụ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Trong năm 2023, toàn ngành Xuất bản đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiếp tục phát huy truyền thống, có những bước phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác chỉ đạo, quản lý, công tác chủ quản xuất bản đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, cụ thể:

Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản có nhiều đổi mới rõ nét, đi vào chiều sâu. Kịp thời tham mưu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định quan trọng của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm đổi mới tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản.

Trong đó nổi bật là việc Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28/2/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Quy định 100-QĐ/TW đến cấp ủy cơ quan chủ quản nhà xuất bản, lãnh đạo nhà xuất bản. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 15/9/2023 về việc thực hiện một số điều trong Quy định số 100-QĐ-TW. Kết quả tạo sự thống nhất trong nhận thức, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả quy định của Đảng và pháp luật về xuất bản; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản được đảm bảo đúng quy trình, quy định, dân chủ, bài bản, chặt chẽ, công khai, minh bạch; lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo nhà xuất bản đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với cán bộ làm công tác xuất bản.

Một điểm nhấn trong năm 2023 là việc Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028. Sự thành công của Đại hội góp phần tạo ra động lực mới, khí thế mới cho toàn ngành xuất bản. Tiếp đó, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6 cũng được tổ chức trang trọng, ý nghĩa để ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ, động viên những tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản có những tác phẩm tiêu biểu về nội dung tư tưởng, văn hóa và tri thức.

Dấu ấn lớn nhất của ngành Xuất bản là việc hoàn thành biên soạn, xuất bản một số sách phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các ấn phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật... Các nhà xuất bản xây dựng các tủ sách chuyên đề, các đầu sách, bộ sách khẳnh định thương hiệu của nhà xuất bản, như: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Trẻ, Kim Đồng, Phụ nữ Việt Nam, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Khoa học xã hội…

 

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ nói chung, ngành xuất bản đã từng bước bắt nhịp thị trường, góp phần nâng cao văn hóa đọc. Điểm nhấn nổi bật trong công tác xuất bản năm 2023 là việc các cơ quan chủ quản tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28/2/2023 về “trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản”, thay thế Quyết định số 282-QĐ/TW ngày 26/01/2010 của Ban Bí thư về “Quy định trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản”, tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng và pháp luật mới ban hành; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với cán bộ làm công tác xuất bản.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cũng như kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà xuất bản chưa thật sự được chú trọng tại một số cơ quan chủ quản nhà xuất bản, trong đó có việc chủ động phát hiện, xử lý những vấn đề liên quan tới nội dung các xuất bản phẩm vi phạm, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm, phức tạp. Khi có sai phạm xuất bản phẩm xảy ra, cơ quan chủ quản thiếu phối hợp trong giải quyết, khắc phục hậu quả. Còn tình trạng cơ quan chủ quản thiếu quan tâm trong việc bố trí, quy hoạch cán bộ của nhà xuất bản, dẫn đến tình trạng nhà xuất bản không sắp xếp, tìm được người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm người đứng đầu hay các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản; vai trò, trách nhiệm của nhiều cơ quan chủ quản đối với nhà xuất bản còn mờ nhạt, thậm chí buông lỏng; việc thực hiện Quy hoạch ngành xuất bản chưa thực sự hiệu quả; mô hình hoạt động của nhiều nhà xuất bản còn chồng chéo dẫn đến khó khăn, vướng mắc, kéo dài nhiều năm chưa được cơ quan chủ quản quan tâm, giải quyết dứt điểm.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị dành nhiều thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động công tác; đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách... nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Trần Thanh Lâm tặng quà và hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nhà xuất bản đã nghỉ chế độ và chuyển công tác.

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Trần Thanh Lâm tặng quà và hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nhà xuất bản đã nghỉ chế độ và chuyển công tác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao các cơ quan chủ quản xuất bản, các nhà xuất bản đã không ngừng nỗ lực cố gắng, tiếp tục phát huy truyền thống, có những bước phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác chỉ đạo, quản lý, công tác chủ quản xuất bản đạt được nhiều kết quả nổi bật trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực xuất bản, tăng cường phối hợp, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản. Các cơ quan chủ quản xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xuất bản trực thuộc tập trung nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch, đề tài, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; sáng tạo, đổi mới các hình thức xuất bản phẩm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; quan tâm, chú trọng tới công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, biên tập viên nhà xuất bản về lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu Quy định 100-QĐ/TW; tập trung đầu tư, nâng cao năng lực hoạt động của các nhà xuất bản, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm; bổ sung vốn, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật; tăng cường cơ chế đặt hàng, bảo đảm điều kiện hoạt động cho nhà xuất bản; quan tâm, đầu tư cho nhà xuất bản trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc và thực hiện chuyển đổi số, đóng góp vào việc đưa ngành Xuất bản phát triển thành ngành kinh tế, công nghệ hiện đại.

* Tại Hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà và hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo nhà xuất bản đã nghỉ chế độ và chuyển công tác./.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất