Hội thảo tổng kết 30 năm Đổi mới

Các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình 30 năm Đổi mới đất nước.

Đã xem:2469

Video khác