Tổng Bí thư tiếp Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào và Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đã xem:1964

Video khác