Không thể xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:10333

Video khác