Vĩnh Phúc: Chú trọng làm tốt công tác tham mưu
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 198 điểm cầu trực tuyến.

Đổi mới trong học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tham mưu Tỉnh ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, đảm bảo tất cả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đều được triển khai học tập, quán triệt đầy đủ bằng các hình thức phù hợp như trực tiếp, trực tuyến hoặc có văn bản yêu cầu các đơn vị cơ sở tự tổ chức quán triệt. Công tác tổ chức học tập đã có nhiều đổi mới như: Kết nối trực tuyến đến tối đa các điểm cầu cấp cơ sở để cán bộ, đảng viên được trực tiếp tiếp thu nội dung do các báo cáo viên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt; gửi tài liệu cho cán bộ chủ chốt đến cấp xã để nghiên cứu trước. Sau hội nghị gửi file cả hình và tiếng về cho các huyện, thành phố để chỉ đạo cấp xã tổ chức hội nghị cho đảng viên chưa tham dự hội nghị trực tuyến…

Kịp thời tham mưu để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thông qua việc chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ban hành Chương trình số 07-CTr/BCĐ, ngày 31/8/2021 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, giai đoạn 2021-2025.

Tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo như tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.... Trên cơ sở tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lãnh đạo cơ quan kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề quan trọng, cấp thiết của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay. Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 02-TT/TU, ngày 28/02/2021 về lãnh đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 12-KH/TU về triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kế hoạch số 16-KH/TU về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 04/10/2021 về thực hiện hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tích cực chủ động trong tham mưu triển khai Kết luận 01

 Đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn tỉnh đã có 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen; 56 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 391 tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện. Vĩnh Phúc có 2 tập thể, cá nhân (Đảng bộ và Nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường và ông Trương Minh Chân - Trưởng thôn Đại Lữ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch) được BTG Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh lựa chọn là điển hình tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Sau sơ kết 5 năm của tỉnh, đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Toàn tỉnh đã có 64 điểm cầu với 4.519 đại biểu tham dự Hội nghị.

Qua việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy, việc học tập và làm theo Bác đã được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với các phong trào thi đua, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo, có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Đặc biệt với việc kịp thời ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU, ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiêu chí xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, nhiều địa phương, đơn vị đã có phương pháp mới, cách làm hiệu quả; xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, thiết thực trong học tập và làm theo Bác.

Mô hình “Một số giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc” của Thầy giáo Đào Chí Mạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hội Hợp B, thành phố Vĩnh Yên; mô hình lắp đặt bồn chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tạo nên những cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật của Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường; mô hình Thư viện xanh của Đoàn thanh niên xã Hải Lựu, huyện Sông Lô.

Mô hình “Tăng cường công tác thanh tra, hướng dẫn chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm tra công tác bắt, giam, giữ điều tra xử lý tội phạm tại các đơn vị trong Công an tỉnh” của Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc; mô hình “Nuôi lợn rừng, phát triển kinh tế trang trại” của đảng viên Nguyễn Thị Hồng, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch.

Thực hiện vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh

Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh trong việc bảo vệ nần tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và công tác thông tin đối ngoại. Do vậy hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các huyện, thành phố năm 2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác đấu tranh chống thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch đã ngăn chặn có hiệu quả, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; trong năm 2021 các trang mạng xã hội, kênh youtube của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã đăng tải, chia sẻ hơn 30.000 bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 20 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên địa bàn tỉnh; tổ chức tác động, gỡ bỏ hơn 2.000 lượt video, tin, bài, hình ảnh chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng trên các tài khoản facebook cá nhân, hội nhóm trong và ngoài tỉnh; gọi hỏi, răn đe đối với gần 300 lượt quản trị viên quản lý các hội, nhóm trên không gian mạng về việc kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Khởi tố 03 vụ án, với 04 bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” trên không gian mạng. Kịp thời phát hiện, thu hồi, không để phát tán các tài liệu chống phá Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh, các đoàn khách đến thăm, làm việc với tỉnh. Việc tuyên truyền được triển khai đa dạng, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn chủ quyền quốc gia trên đất liền, trên biển đến với Nhân dân. Đồng thời, giúp Nhân dân hiểu rõ về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển, đảo, việc xác định đường biên giới trên đất liền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc với bạn bè trong nước, quốc tế để phát triển du lịch, thu hút đầu tư...

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất