Tiền Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới
Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh trao bằng khen thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Ảnh: nguồn Báo Ấp Bắc.

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HỘI VÀ CCB TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Xác định công tác CCB là một trong những nội dung quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là trách nhiệm cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, qua đó tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của CCB trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân về Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch 13-KH/TU, Công văn 2687-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động 50/CTr-CCB, ngày 05/3/2002 của Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế độ chính sách đối với CCB; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác Hội CCB.

Cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động; bảo đảm cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác Hội. Ban hành các giải pháp từng bước ổn định cuộc sống, giúp CCB xóa đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe CCB, nhất là thương binh, bệnh binh. Chính quyền các cấp, ngành chức năng phối hợp, tạo điều kiện để Hội phát huy vai trò CCB trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tham gia các đề án phát triển kinh tế - xã hội, giám sát các công trình kết cấu hạ tầng, phúc lợi, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của địa phương. Ngoài ra, Hội CCB các cấp triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên các chỉ thị, nghị định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia đóng góp xây dựng quy ước ấp, khu phố, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; giám sát, phản biện xã hội về các quỹ đóng góp của Nhân dân, các dự án đầu tư cộng đồng; giám sát cán bộ, công chức ở khu dân cư; tố giác, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, mất dân chủ, quan liêu, tham nhũng, tham gia giải quyết khiếu kiện.

CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA CÁC BAN, NGÀNH, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VỚI HỘI CCB

Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB thực hiện tốt các hoạt động, phong trào; tham gia sản xuất, kinh doanh, các hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ CCB nghèo, khó khăn; giải quyết các chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe CCB là thương, bệnh binh, đối tượng khó khăn; thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp gắn với các mô hình như: “Mô hình Tổ hội viên Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo”; đã xây dựng 204 tổ giúp nhau giảm nghèo, giúp 1.292 hội viên nghèo thoát nghèo; xóa 1.489 căn nhà tạm xây dựng nhà đạt 3 cứng. Mô hình xây dựng “Quỹ đồng đội” lũy kế tăng: 17.864,541 triệu, bình quân 687.706 đồng/1 hội viên (đã trừ số tiền hoàn trả lại cho gia đình hội viên từ trần và chuyển đi). Cho 3.573 lượt hộ hội viên vay có thời hạn không tính lãi, bình quân số tiền cho vay 5 triệu đồng/hộ hội viên. Mô hình xây dựng “Tổ góp vốn xoay vòng trong các Câu lạc bộ Cựu quân nhân”, kết quả xây dựng được 379/842 Câu lạc bộ Cựu quân nhân có tổ góp vốn xoay vòng, với tổng số tiền 585.400.000 đồng, giúp cho 212 lượt cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn vay có thời hạn, không tính lãi để giúp nhau sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, bình quân số tiền cho vay 3 triệu đồng/thành viên cựu quân nhân. Mô hình “Tổ nắm tin, cung cấp tin trong phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội”, xây dựng được 952 Tổ CCB nắm, cung cấp tin, với 3.841 thành viên, đã cung cấp cho ngành Công an và các cơ quan chức năng tỉnh 6.823/8.258 tin có giá trị, đạt tỷ lệ 82,62 %.

Đồng thời, Hội phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với CCB, các quyền lợi liên quan đến hội viên, chức năng nhiệm vụ. Thực hiện việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia đóng góp các dự thảo văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành gửi đến. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đóng góp 20.814 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, với nhiều ý kiến thiết thực được ghi nhận. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ các cấp… Ngoài ra, thành viên của Tổ nắm bắt và phản ảnh dư luận xã hội, Hội Cựu chiến binh cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của hội viên, Nhân dân để phản ảnh đến cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng kịp thời giải quyết.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Những năm qua, các cấp Hội CCB tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội, đạt hiệu quả thiết thực. Hầu hết hội viên đều phát huy vai trò gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tích cực, nhiệt tình trong công tác ở địa phương, được Nhân dân tín nhiệm. Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU, ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã được kiện toàn. Tích cực đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp CCB, cựu quân nhân vào Hội; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhất là ở địa bàn dân cư; đã củng cố 6.208 lượt chi hội CCB ấp, khu phố yếu lên khá, phát triển 16.987 hội viên, nâng tổng số 26.076 hội viên (1.459 nữ). Hàng năm, trên 90% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% Hội cơ sở, Hội cấp trên cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 98% hội viên gương mẫu; trên 98% hộ CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Cán bộ, hội viên CCB nỗ lực rèn luyện, phấn đấu giữ gìn, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tích cực tham gia Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đoàn kết, năng động, sáng tạo; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, cấp ủy đảng đã triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu rộng nội dung Nghị quyết 09-NQ/TW, Kết luận 66-KL/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh, qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCB, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động hiệu quả. Chú trọng công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội với Hội CCB; tạo môi trường, điều thuận lợi giúp hội viên làm kinh tế, nâng cao đời sống; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tấn Quân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất