Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

(TG) - "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị mà còn phải có trình độ chuyên môn, am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, có tầm nhìn sâu rộng, có khả năng vận động và thuyết phục các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng...

Bàn về giá trị hiếu học của người Việt

Bàn về giá trị hiếu học của người Việt

(TG) - Xét về mặt tích cực, hiếu học là một nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng hội nhập quốc tế, kịp thời đón nhận những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật tân tiến của thế giới, chiếm lĩnh đỉnh cao về trí tuệ của nhân...

“Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi theo không kịp”

“Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi theo không kịp”

(TG) - “Mình tính thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy, chẳng vòng vo tam quốc” - Anh thường bộc bạch như thế với bạn bè và đồng nghiệp. Và anh thường vỗ ngực “kết luận”: “Lẽ đời thẳng thắn, thật thà thì thua thiệt. Vậy nên mình cóc cần...