Đại đoàn kết toàn dân tộc - Cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam

Đại đoàn kết toàn dân tộc - Cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam

(TG) - Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát...

Hà Giang: Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác

Hà Giang: Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác

(TG) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hà Giang được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên một cách kịp thời, sáng tạo và thường xuyên, liên...

Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(TG) - Muốn phát triển giáo dục một cách toàn diện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một trong những điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất là phải chú trọng đến phát triển kinh tế -  xã hội. Thực hiện tốt công tác...

Đời tầm gửi

Đời tầm gửi

(TG) - Nếu chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì danh lợi thuần túy mà “sống nhờ, sống gửi, sống bám” vào người khác, vào tập thể thì chẳng khác nào một đời tầm gửi.

Y và I – Một tình thế nước đôi trong tiếng Việt hiện đại

Y và I – Một tình thế nước đôi trong tiếng Việt hiện đại

(TG) - Trong bảng chữ cái tiếng Việt, Y và I có lẽ là trường hợp đặc biệt bậc nhất bởi hai chữ cái này vốn biểu đạt cùng một âm [i], tức là về bản chất âm vị học chúng giống nhau. Nhưng khi thể hiện bằng chữ viết,...