Vai trò của công nghiệp văn hóa đối với nền kinh tế quốc dân và sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Vai trò của công nghiệp văn hóa đối với nền kinh tế quốc dân và sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(TG) - Trong Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa là một nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ ban hành Chiến lược về phát triển các ngành công nghiệp văn...

Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí

Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí

(TG) - Thời gian qua, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động, kịp thời, sâu sát trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành...

Những chuyển biến trong công tác  dạy nghề cho lao động nông thôn Bắc Kạn

Những chuyển biến trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn Bắc Kạn

(TG) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” (Chỉ thị số 19-CT/TW), nhận thức của cấp ủy, chính quyền...

Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm bền chặt thêm tình nghĩa Việt - Lào

Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần làm bền chặt thêm tình nghĩa Việt - Lào

(TG) - Thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962-05/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), tỉnhHà...

Phòng ngừa “bệnh” nói, viết sáo rỗng

Phòng ngừa “bệnh” nói, viết sáo rỗng

(TG) - “Bệnh” sáo rỗng bắt nguồn sâu xa từ thói phô trương, ưa hình thức, sính dùng từ ngữ to tát, mỹ miều để muốn chứng tỏ bản thân là người hiểu biết, am hiểu thời cuộc, kịp thời nắm bắt xu hướng (trending) xã hội, nhưng thực ra nó...