• Không gian chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh mới

  Không gian chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh mới

  Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, không gian chiến lược của Việt Nam không ngừng được mở rộng, mang lại nhiều kết quả quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, hiện nay, không gian chiến lược của Việt Nam được cho là đang đứng trước những thách thức lớn bởi xu hướng tập hợp lực lượng theo phe, trục trên thế giới, cũng như sự suy giảm của chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa.

 • Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn

  Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn

  (TG) - Là một địa phương có truyền thống văn hóa lâu đời, thành phố Lạng Sơn hoàn toàn có lợi thế, nguồn lực và các giá trị cốt lõi để phát triển thành một hình ảnh, thương hiệu mạnh. Báo chí, truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng, quảng bá, đưa hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn đến với người dân địa phương, người dân cả nước và các nhà đầu tư.

 • Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình: Kết quả và những bài học kinh nghiệm

  Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình: Kết quả và những bài học kinh nghiệm

  Vận động chức sắc tôn giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Điều này xuất phát từ vị thế, ảnh hưởng lớn của chức sắc tôn giáo trong cộng đồng tôn giáo và có vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

 • Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

  Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

  (TG) - Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển hiện đại hóa, càng có nguy cơ quyền lực bị lạm dụng tha hóa; song, nhu cầu, quyết tâm, kỹ năng và năng lực kiểm soát quyền lực để quyền lực phục vụ cho mục tiêu phát triển xã hội bền vững cũng có xu hướng ngàng càng khả thi, hiệu quả hơn. Kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực của người đứng đầu nói riêng ở nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm ở cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy “mục tiêu kép” kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức quyền lực ở Việt Nam hiện nay.

 • Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Bắc Giang

  Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Bắc Giang

  (TG) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp và tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

 • Nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị theo yêu cầu của Đại hội XIII

  Nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị theo yêu cầu của Đại hội XIII

  (TG) - Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chính thức xác lập khoa học lý luận chính trị là một trong bốn nhóm thuộc hệ thống các khoa học. Đồng thời, đặt ra yêu cầu đổi mới có tính đột phá trong nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; cũng như nhu cầu đổi mới và phát triển của đất nước trong bối cảnh mới. Bài viết phân tích một số vấn đề có tính gợi mở từ góc độ tiếp cận xã hội học hướng đến  góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới trong hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam. 

 • Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới

  Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới

  (TG) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán coi gốc của cách mạng là dân, gốc của công việc là cán bộ, gốc của cán bộ là đạo đức. Vì vậy, bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ luôn là gốc trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở mọi thời kỳ cách mạng. Bài viết luận giải và đề xuất giải pháp bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới.

 • Hội thảo quốc tế "Di sản Hồ Chí Minh đối với nhân loại" kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Hội thảo quốc tế "Di sản Hồ Chí Minh đối với nhân loại" kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Nhân kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều ngày 6/9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế "Di sản Hồ Chí Minh đối với nhân loại" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 • Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

  Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

  (TG) - Chiều ngày 5/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”. 

 • “Đúng vai, thuộc bài” - một giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

  “Đúng vai, thuộc bài” - một giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

  Giữa “đúng vai” và “thuộc bài” ở người cán bộ có quan hệ, liên hệ, ảnh hưởng, bổ sung lẫn nhau. Vì vậy, để hoàn thành tốt công việc được giao thì người cán bộ phải đồng thời thực hiện và quán triệt tốt phương châm “đúng vai, thuộc bài”.

 • “Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân

  “Quỹ độc lập” – “Tuần lễ VÀNG”: Bài học về phát huy sức mạnh lòng dân

  (TG) - Gần 80 năm trôi qua, nhưng bài học về phát huy sức mạnh lòng dân từ thành công “Quỹ độc lập” - “Tuần lễ VÀNG” tháng 9 năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự sâu sắc đối với phát huy “thế trận lòng dân” (TTLD) thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay.

 • Nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

  Nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

  (TG) - Lý luận, phê bình là một thành tố hữu cơ trong đời sống văn học, nghệ thuật; có chức năng thẩm định, đánh giá tác phẩm, tác giả, phát hiện các giá trị, các quy luật, dự báo, phát hiện cái mới; tham gia điều chỉnh, định hướng cho sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật. Lý luận, phê bình và sáng tạo văn học, nghệ thuật bao giờ cũng đồng hành, tác động tương hỗ lẫn nhau để làm nên tiến trình văn học, nghệ thuật của một dân tộc. 

 • Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

  Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

  Thời gian qua, một số hạn chế trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đã phần nào làm suy giảm niềm tin trong nhân dân đối với đội ngũ lãnh đạo cũng như những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái. Những sai lầm, khuyết điểm đã và đang được nhận diện, xử lý nghiêm với nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong thời gian tới, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần tiếp tục được đặt ra với những yêu cầu ngày càng cao hơn.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, liêm chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công gắn với đấu tranh phòng, chống “nhóm trục lợi” ở nước ta hiện nay

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, liêm chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công gắn với đấu tranh phòng, chống “nhóm trục lợi” ở nước ta hiện nay

  Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tài sản công có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, tài sản công rất dễ bị thất thoát bởi các hành vi tham nhũng, trục lợi của một số cán bộ thoái hóa, biến chất. Bởi vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, liêm chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công là rất quan trọng, góp phần không nhỏ trong đấu tranh phòng, chống “nhóm trục lợi” ở nước ta hiện nay.

 • Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

  Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

  (TG) - Từ đầu năm đến nay, công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục chính trị được tiến hành với hình thức phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được thực hiện bài bản, thường xuyên, liên tục.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất