• Tính tất yếu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Tính tất yếu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Đạo đức là yếu tố quan trọng cấu thành nền tảng tinh thần xã hội, là một trong những tiêu chí phản ánh sự tiến bộ, văn minh của chế độ xã hội, đồng thời tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống.

 • Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  (TG) - Vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa đạo đức của nhân loại, Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng, bổ sung, phát triển, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. 

 • Tập trung nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới

  Tập trung nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới

  Phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia là đòi hỏi xuất phát từ thực tiễn, được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ mới. Đến nay, hệ thống lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia đã được xây dựng tương đối toàn diện và có những đóng góp hết sức quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

 • Khắc phục bệnh sợ trách nhiệm

  Khắc phục bệnh sợ trách nhiệm

  (TG) - Thời gian gần đây, tình trạng sợ trách nhiệm, không dám hành động vì lợi ích chung trong một bộ phận cán bộ, công chức là rất đáng lo ngại, gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

 • Công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội: Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

  Công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội: Bài học từ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

  (TG) - Cách đây 69 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954) không chỉ mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới trong thế kỷ XX. Đặc biệt, Chiến dịch này đã để lại nhiều bài học quý báu, trong đó bài học về công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cũng như đối với công tác tư tưởng của Đảng thời kỳ mới. 

 • Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

  Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

  (TG) - Chủ nghĩa Mác do C.Mác và người bạn đồng hành của mình là Ph.Ăngghen sáng lập vào những năm 40, 50 của thế kỷ XIX. Từ khi chủ nghĩa Mác ra đời cho đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố, thăng trầm, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác chỉ ra. Khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác là cách để chúng ta kiên định, kiên trì với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • Một số ý kiến về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  Một số ý kiến về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

  (TG) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; coi trọng việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cách mạng làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện. Bối cảnh hiện nay có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.   

 • Chiến thắng 30/4 - Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

  Chiến thắng 30/4 - Đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp giải phóng dân tộc

  (TG) - Năm 2023, kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Năm 2023 cũng được Đảng và Nhà nước xác định là năm bản lề thực hiện các chương trình về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới và nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Quan điểm của V.I.Lênin về dân tộc và thuộc địa: Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam

  Quan điểm của V.I.Lênin về dân tộc và thuộc địa: Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam

  (TG) - Sống ở giai đoạn chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ thời kỳ tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc, do đó, V.I.Lênin không chỉ kế thừa những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản mà ông còn bàn sâu về các vấn đề dân tộc, thuộc địa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước bị áp bức, đô hộ. Quan điểm của V.I.Lênin đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc.

 • Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

  Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên

  (TG) - Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trên Internet cho cán bộ, đảng viên là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn. 

 • Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc

  Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc

  (TG) - Chuẩn mực đạo đức cách mạng hiện nay của cán bộ, đảng viên đối với công việc phải được xây dựng trên cơ sở kế thừa văn hóa truyền thống của dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa văn hóa đạo đức của thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế.

 • Sự phát triển lý luận xây dựng Đảng về đạo đức trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Sự phát triển lý luận xây dựng Đảng về đạo đức trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” của Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 

 • Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  (TG) - Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng, Nhà nước và lòng tin của nhân dân; ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ...

 • Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

  (TG) - Tính chất khó khăn, phức tạp của công cuộc đổi mới đất nước, của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, của cuộc đấu tranh chống các thế lực phản động, thù địch ở Việt Nam luôn đòi hỏi một cách nghiêm túc về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Đứng trước những yêu cầu của thực tiễn, việc tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là một vấn đề mang tính thời sự trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 • Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

  Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, quy tụ được sức mạnh, trí tuệ của tập thể, vừa bảo đảm hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trước yêu cầu tiếp tục “quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” như Đại hội XIII của Đảng đề ra, việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất