Chủ Nhật, 16/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Bảy, 2/12/2023 18:51'(GMT+7)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc: Bảo đảm sự đơn giản, dễ dàng, thuận tiện cho doanh nghiệp, người dân

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT

 BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an thực hiện rà soát dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT chưa đồng bộ, xác thực với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Đồng thời, tiếp tục cập nhật và thực hiện phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Đề án 06/CP, Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch của BHXH Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của địa phương và của Ngành BHXH Việt Nam liên quan đến phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đến toàn thể công chức, viên chức và hợp đồng lao động của cơ quan BHXH tỉnh. Tổ chỉ đạo Đề án 06/CP của BHXH tỉnh đã thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đánh giá, kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đưa ra giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; đồng thời tăng cường, thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung liên quan tại các Kế hoạch của BHXH Việt Nam, của UBND tỉnh và của BHXH tỉnh; đảm bảo thực hiện đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đồng bộ thống nhất. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm tính liên thông, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu của các Ngành có liên quan.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN 06/CP

Bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, BHXH tỉnh hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về Đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. Ngoài việc tuyên truyền về Đề án 06 đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị, BHXH tỉnh đã truyền thông rộng rãi về Đề án 06 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của người dân, người lao động. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những mục tiêu, những giải pháp và những lợi ích mà Đề án 06 đem lại cho người dân được thụ hưởng; truyền thông về định danh, xác thực điện tử và 25 dịch vụ công thiết yếu; giải quyết 28 thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu ưu tiên tích hợp. Các nội dung tuyên truyền cũng làm nổi bật lên những quyết tâm của ngành BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ cũng như sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành trong việc tổ chức triển khai Đề án 06.

Hình thức tuyên truyền về tổ chức triển khai Đề án 06 linh hoạt, phong phú, đa dạng. Cụ thể, đã tổ chức truyền thông đến các tổ chức và cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên môi trường internet, mạng xã hội, thực hiện đăng bài trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc nhiều lượt tin, bài tạo điều kiện cho người lao động và nhân dân nắm bắt kịp thời nội dung chuyển đổi số để vận dụng linh hoạt trong việc tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp tục tuyên truyền tiện ích sử dụng ứng dụng VssID, hướng dẫn đăng ký cài đặt ứng dựng VssID, cập nhập địa chỉ email; tuyên truyền song song với tiện ích khám chữa bệnh (KCB) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam và tiện ích KCB bằng căn cước công dân.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người dân phối hợp triển khai việc bổ sung, kê khai số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT phục vụ cho việc đồng bộ dữ liệu Ngành BHXH đang quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% người tham gia kê khai số DĐCN/CCCD và cập nhật trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam quản lý.

NHỮNG KẾT QUẢ THIẾT THỰC

Để thực hiện mục tiêu của Đề án 06/ĐA-CP, cơ quan BHXH đã tăng cường đẩy mạnh chia sẻ, cập nhật thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia của Ngành BHXH với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đến nay, các cơ sở KCB toàn tỉnh thực hiện KCB bằng CCCD là 176/181, đạt 97,24% cơ sở KCB thực hiện tra cứu thông tin KCB bằng thẻ căn cước công dân; số lượng đã tra cứu là 563.189 lượt và thành công là 408.648 lượt đạt 72,5%; số lượng căn cước công dân được đồng bộ với thẻ BHYT là 1.008.567 người. 

Về kết quả triển khai cung cấp 25 dịch vụ công (DVC) thiết yếu; 28 thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu ưu tiên tích hợp thuộc Đề án 06 trên môi trường trực tuyến, trực tiếp, hiện nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thiện cung cấp DVC gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng DVC quốc gia. 

Từ 1/7/2023, tổ chức thực hiện triển khai đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông trên cả nước, BHXH Việt Nam đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để xử lý và hoàn thiện về quy trình, chức năng trên phần mềm. 

BHXH tỉnh tiếp tục triển khai liên thông dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trẻ em ngay sau khi đăng ký khai sinh trên trục liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp và Dịch vụ công liên thông. Tính đến ngày 16/10/2023, qua Bộ Tư pháp đã cấp được 1.063 thẻ BHYT (lũy kế cấp từ đầu năm là 10.502 thẻ ); qua Dịch vụ công liên thông đã cấp được 867 thẻ BHYT (lũy kế cấp từ đầu năm là 1.765 thẻ ) cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đồng thời, tiếp tục triển khai liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí cho thân nhân người đang hưởng lương hưu, mất sức lao động bị chết. Tính đến 16/10/2023, đã thực hiện tiếp nhận 27 bộ hồ sơ. 

Về đăng ký tài khoản định danh mức độ 2, đến nay, BHXH tỉnh đã triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện tham gia và đã có 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành cài đặt định danh điện tử VNeID mức độ 2. 

Hằng tháng, BHXH tỉnh thường xuyên, chỉ đạo cán bộ, viên chức nhất là các bộ phận chuyên môn thực hiện việc rà soát, đồng bộ dữ liệu trên phần mềm với cơ sở dữ liệu của người lao động, người tham gia BHXH, BHYT. Tính đến 16/10/2023, BHXH tỉnh đã xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gồm cả CMND/CCCD/ĐDCN) với số lượng là 1.037.690/1.101.897 đạt 94,1% người lao động đang tham gia BHXH, BHYT. 

Về công tác Điện tử hóa, BHXH Việt Nam đã xây dựng và triển khai thực hiện Dự án “Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH”. Theo đó, toàn bộ hồ sơ hưởng chế độ BHXH hằng tháng lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ - BHXH Việt Nam đã được số hóa để lưu trữ song song với hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử. Hồ sơ điện tử được cập nhật lên Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử của Ngành đúng, đủ thành phần theo quy định. Hàng tháng, công tác số hoá dữ liệu đầu vào (thành phần hồ sơ) và đầu ra (kết quả giải quyết hồ sơ) được tăng cường. Tập trung rà soát thành phần hồ sơ, hoàn thiện quy trình đối với các dịch vụ công được giao tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Đề án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ. Tại Bộ phận một cửa của BHXH từ tỉnh đến huyện, đều được trang bị máy scan chuyên dụng để số hóa các hồ sơ, giấy tờ trong quá trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính (TTHC). Hiện nay, BHXH tỉnh đã trang bị đầy đủ máy tính có kết nối mạng cho cán bộ, viên chức làm nghiệp vụ và đã sẵn sàng phục vụ cho công tác hoàn thiện dữ liệu theo Đề án 06. 

Theo đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 mà BHXH tỉnh đang cung cấp là 60/63 dịch vụ công (03/63 dịch vụ ở mức độ 2). Về kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong tháng:  Trong tháng đã tiếp nhận 89.089 lượt hồ sơ, lũy kế: 903.803 lượt hồ sơ (Trong đó tiếp nhận trực tuyến: 804.810  lượt hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 98.993  lượt hồ sơ). Kết quả giải quyết trong tháng là 89.453 lượt hồ sơ, lũy kế là 834.147 lượt hồ sơ trả kết quả cho tổ chức cá nhân đúng quy định qua các hình thức trực tuyến, trả trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính. 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Y tế, hỗ trợ các cơ sở KCB để triển khai hiệu quả việc liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. 

Tính đến ngày 16/10/2023, tại các cơ sở khám chữa bệnh, đã cấp được 25.538 giấy khám sức khỏe lái xe, 15 giấy báo tử, 10.868 giấy chứng sinh. Để đảm bảo kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT nhất là quyền lợi trong khám chữa bệnh của người tham gia, BHXH tỉnh luôn tăng cường công tác hướng dẫn người lao động và nhân dân tham gia BHXH, BHYT cài đặt và sử dụng phần mềm BHXH số - VssID. 

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả Đề án 06/CP hơn nữa, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc xác định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06/CP, chú trọng tuyên truyền về các dịch vụ công thiết yếu đã được tích hợp trên Cổng DVC quốc gia, Cổng DVC ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT. Triển khai quy trình với nhóm thủ tục liên thông “ Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú-cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”, “Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” và thủ tục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Tiếp tục phối hợp Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh triển khai, xử lý vướng mắc về phần mềm tiếp nhận dữ liệu KCB khi sử dụng thẻ CCCD gắn chip để khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, thực hiện khẩn trương, quyết liệt việc  rà soát, cập nhật thông tin và hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, bảo đảm sự đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất