Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

BÁM SÁT SỰ CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG

Việc thực hiện Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII); góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua tuyên truyền sau Đại hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy đảng các cấp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền sau Đại hội phải được thực hiện bằng hình thức phong phú, sinh động, toàn diện, đồng bộ, thống nhất tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Theo Kế hoạch, thời gian và nội dung tuyên truyền chủ yếu được chia theo các mốc thời gian như sau:

* Trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

Kết quả, thành công Đại hội XIII của Đảng theo Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành; dư luận tích cực của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

Tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.

Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được Đảng, Nhà nước đề ra trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 1, 2 khóa XIII, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV; trong đó, khẳng định tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, đúng quy định của pháp luật trong công tác giới thiệu, bầu, phê chuẩn nhân sự một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành.

Công tác tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, các ngành; nhất là sự sự quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

* Từ sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hết năm 2021, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ...

* Năm 2022 và các năm tiếp theo, tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện.

Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các ban, bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội.

Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Hình thức tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thứ nhất, công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đó là:

Trên báo chí, các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố: Mở chuyên trang, chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; ưu tiên tuyên truyền chủ trương, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động ở các cấp, các ngành.

Trên internet, mạng xã hội: Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải các tin, bài viết về không khí khẩn trương, tích cực của các ban, bộ, ngành, đoàn thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, VCNET…).

Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… trên các trang mạng cá nhân.

Thứ hai, về hình thức tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học để làm sâu sắc, sáng rõ hơn  những chủ trương, quan điểm, định hướng, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, nhất là những vấn đề mới, luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã.

Thứ ba, về tuyên truyền cổ động trực quan: Tăng cường tuyên truyền khẩu hiệu về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII các trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử… tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật. Trong đó, biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương tuyên truyền, sách, tài liệu hỏi - đáp, bản tin thông báo nội bộ, …) để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và Nhân dân.

Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của đất nước; qua đó, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Tập trung biểu dương, tôn vinh mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thứ năm, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại như: tổ chức tuyên truyền Nghị quyết và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên đang học tập, lao động, công tác nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường tổ chức các hoạt động đối ngoại để thông tin, tuyên truyền đường lối đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.     

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất