Gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,  Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5; Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam chủ trì cuộc gặp.

Cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa- văn nghệ; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; “Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng chất lượng, hiện đại hóa” và “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác; đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá- văn học nghệ thuật tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung phát triển.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết:  Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với các hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo để ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các vùng, miền. Điều này cho thấy sự đồng bộ của Đảng ta về chủ trương phát triển kinh tế với văn hoá vùng gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Riêng tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong khu vực đã thông tin, tuyên truyền lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; cho ra đời hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm đặc sắc, có chất lượng ở nhiều lĩnh vực, thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân cùng đồng tâm, nhất trí, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động, nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền; từ đó giúp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đồng chí chủ trì buổi gặp mặt.

Các đồng chí chủ trì buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, tại buổi gặp mặt hôm nay, các đại biểu bằng tâm huyết, trách nhiệm để trao đổi, làm rõ vấn đề chỉ đạo báo chí, xuất bản và văn hoá, nghệ thuật của Đảng ta thời gian qua; chất lượng, hiệu quả đã đạt được; những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Đặc biệt, cần làm rõ qua việc tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực báo chí, văn hoá- văn nghệ gắn với bối cảnh 2 năm chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Từ đó khẳng định những thành tựu lớn trên mặt trận này để thấy được sự vinh quang nhưng cũng đầy những khó khăn, thách thức đặt ra đối với sự nghiệp báo chí, văn hoá, nghệ thuật nước nhà; thấy được cơ hội và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cơ quan tham mưu trong việc nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tăng cường chỉ đạo, phát triển sự nghiệp báo chí, xuất bản và văn hoá, văn nghệ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, các văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong sáng tác, định hướng dư luận xã hội; chú trọng việc sáng tác, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, mang đậm bản sắc văn hoá của miền Trung, Tây Nguyên.

Quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của mỗi địa phương, vùng miền; trên cơ sở đó phát huy, đưa các giá trị văn hoá đó lên tầm cao mới như tinh thần Đại hội XIII và Hội nghị về văn hoá vừa qua Đảng ta đã đặt ra. Cùng với đó là quan tâm quy hoạch, phát triển báo chí, văn hoá, nghệ thuật, đảm bảo thực hiện tốt phương châm mà Đảng ta đặt ra đối với báo chí cách mạng và nền văn hoá, nghệ thuật đất nước tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với tư duy sáng tạo mới trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá- nghệ thuật.

“Chúng ta hội nhập sâu rộng, học tập tinh hoa văn hoá thế giới nhưng cũng phải giữ cho được cái “cốt” của chúng ta. Muốn vậy, mỗi chúng ta, mỗi cơ quan, đơn vị từ cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình”- đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí cũng lưu ý,  báo chí, xuất bản, văn hoá- nghệ thuật tại miền Trung, Tây Nguyên thời gian tới phải có trách nhiệm khơi dậy và phát triển văn hoá vùng miền của khu vực, nhấn mạnh đến văn hoá biển.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặt ra là báo chí, xuất bản, văn hoá- văn nghệ phải quan tâm làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ văn hoá của Đảng và phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tham gia sâu rộng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, trong thời gian tới, miền Trung, Tây Nguyên cần tập trung làm tốt hơn công tác quy hoạch, phát triển báo chí, văn học- nghệ thuật và đội ngũ làm báo, đội ngũ văn nghệ sĩ.

Tiếp tục rà soát lại các chủ trương, chính sách có liên quan đến báo chí, văn hoá, văn học- nghệ thuật để tháo gỡ những khó khăn, bất cập, tạo điều kiện để báo chí và văn hoá, văn nghệ tiếp tục phát triển, lan toả mạnh mẽ hơn nữa trong đời sống xã hội.

Các cấp uỷ, chính quyền nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chăm lo, phát triển, tạo điều kiện để các cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá- nghệ thuật triển khai các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và đất nước; phát huy vai trò chủ động của Hội nhà báo, Hội văn học nghệ thuật ở mỗi địa phương trong thời kỳ mới./.

* Trước đó, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 15/7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình hai nhà báo, văn nghệ sĩ tiêu biểu tại miền Trung-Tây Nguyên là nhà báo Hồ Duy Lệ (phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và nhạc sĩ Thanh Anh (đường Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng nhà báo Hồ Duy Lệ cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng nhà báo Hồ Duy Lệ cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống gia đình, việc sáng tác các tác phẩm báo chí và nghệ thuật, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn nhà báo Hồ Duy Lệ và nhạc sĩ Thanh Anh luôn có nhiều sức khoẻ, tiếp tục có nhiều sáng tác và đóng góp cho sự nghiệp báo chí, văn học nghệ thuật địa phương và đất nước, đồng thời là tấm gương mẫu mực để con cháu, đồng nghiệp noi theo. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng nhà báo Hồ Duy Lệ và nhạc sĩ Thanh Anh cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vợ chồng nhạc sĩ Thanh Anh trao tặng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tác phẩm của mình.

Vợ chồng nhạc sĩ Thanh Anh trao tặng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tác phẩm của mình.

Trao đổi với nhà báo Hồ Duy Lệ và nhạc sĩ Thanh Anh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức buổi gặp mặt báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung – Tây Nguyên để lắng nghe ý kiến của văn nghệ sĩ và báo chí. Thông qua đó, Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ta thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn học nghệ thuật và báo chí. Ngoài ra, đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 70 năm Ngày xuất bản Việt Nam, 50 năm văn học nghệ thuật, báo chí thống nhất nước nhà. Do đó, việc gặp mặt báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tại miền Trung- Tây Nguyên cũng như một số khu vực khác của cả nước có ý nghĩa hết sức quan trọng./.

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất