Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương phát biểu tại Kỳ họp.

Báo cáo công tác trong năm 2022 của Hội đồng, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương cho biết, năm 2022, Cơ quan Hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ liên hệ, kết nối các thành viên Hội đồng, giúp Hội đồng tổ chức thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:

Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, báo cáo Ban Bí thư và Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đề án Nhân sự Hội đồng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 trình Thường trực Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và một số cơ quan hữu quan xem xét. Đến ngày 12/8/2022, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 4516-CV/VPTW thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Ngày 27/9/2022, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 635-QĐNS/TW về việc bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 20/10/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quyết định số 1795-QĐ/BTGTW về thành phần Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

 

PGS. TS. Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: TA)

PGS. TS. Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: TA)

Tổ chức thành công 2 Hội nghị tập huấn về chủ đề: “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”. Hội nghị khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 1-5/8/2022 tại tỉnh Hà Tĩnh và Hội nghị khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 8-12/8/2022 tại tỉnh An Giangvới sự tham dự 2 hội nghị có tổng số 538 học viên. Thường trực Hội đồng đã mời 7 báo cáo viên có kinh nghiệm và uy tín về chuyên môn truyền đạt 7 chuyên đề tại Hội nghị.

Tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu trẻ” từ ngày 28/11-01/12/2022 tại tỉnh Tuyên Quang. Tham dự Lớp có 53 học viên là những cây viết trẻ đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay ở các báo, đài, tạp chí, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và một số địa phương. Thường trực Hội đồng đã mời 5 báo cáo viên có kinh nghiệm và uy tín về chuyên môn truyền đạt 5 chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đìnhvà chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 29/11/2022 tại Hà Nội, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Hội thảo.

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 với chủ đề: “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới””, Hội đồng đã nhận được 152 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà lý luận, phê bình, văn nghệ sỹ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Đây là một hội thảo quan trọng, có ý nghĩa thiết thực góp phần việc việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát dinhtriển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 19/12/2022 tại tỉnh Hà Nam.

Về công tác xét tặng thưởng, hỗ trợ: Hội đồng sẽ tổ chức Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đạt chất lượng cao xuất bản năm 2021 vào ngày 29/12/2022 tại Nhà hát Tuổi tinh trẻ, Hà Nội và sẽ được truyền hình trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Đến nay công tác đọc thẩm định của các Hội đồng đang triển khai tích cực hoàn tất xét chọn và sẽ sớm trình Ban Chỉ đạo tặng thưởng quyết định lựa chọn các tác phẩm được tặng thưởng. Về việc xét hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng đã tổ chức thẩm định 33 đề cương của 33 tác giả thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật đề nghị xét hỗ trợ và dự kiến sẽ lựa chọn tiến hành ký hợp đồng hỗ trợ đối với các tác giả trong tháng 12/2022.

Tham gia Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, khảo sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2022 ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Hội đồng đã nắm bắt, nghiên cứu, tư vấn Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động văn học, nghệ thuật. Hội đồng đã bám sát tình hình, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Vụ Báo chí-Xuất bản của Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thiện các thủ tục xuất bản cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay”. Tổ chức các Kỳ họp I và II của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động của Hội đồng trong thời gian giữa hai kỳ họp, thảo luận những định hướng, kế hoạch, chương trình hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Năm 2022, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã cố gắng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, thu hút được sự cộng tác chặt chẽ của giới nghiên cứu, lý luận. Tạp chí đã xuất bản được 12 số theo đúng kế hoạch, trong đó có 01 số Chuyên san: Vấn đề bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay (số tháng 1/2022) và 5 số Chuyên đề: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hoàng Cầm (số tháng 2/2022); Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Phan Đăng Lưu; Kỷ niệm 90 năm phong trào Thơ mới (số tháng 4/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 111 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (số tháng 5/2022); Kỷ niệm 200 năm Ngày mất của Danh nhân văn hoá Hồ Xuân Hương và 200 năm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu (số tháng 7/2022); Đóng góp của Chủ nghĩa siêu thực trong văn học, nghệ thuật thế giới và Việt Nam (số tháng 9/2022); Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay (số tháng 11/2022)...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội đồng trong năm 2022 còn một số hạn chế như sau: Bộ máy tổ chức và nhân sự các đơn vị của Hội đồng bị rút gọn chỉ tiêu biên chế, nhân sự thiếu chậm được bổ sung. Do ảnh hưởng của việc chậm kiện toàn Đề án nhân sự Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng đã không thể tổ chức được Lễ ra mắt Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch và phải điều chỉnh, lùi thời gian tổ chức một số hoạt động chuyên môn so với chương trình đã xây dựng, có những việc chưa thực hiện được như: triển khai hoạt động của các tiểu ban chuyên môn, khảo sát nước ngoài, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học; vẫn còn tình trạng công chức, nhân viên chưa thực sự tích cực, chưa có tinh thần trách nhiệm và tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Quang cảnh Kỳ họp thứ hai của Hội đồng. (Ảnh: TA)

Quang cảnh Kỳ họp thứ hai của Hội đồng. (Ảnh: TA)

Năm 2022, Cơ quan Hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình, kế hoạch. Hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng. Các đơn vị trực thuộc Hội đồng là Văn phòng Hội đồng và Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giúp Hội đồng hoạt động có hiệu quả.

Về nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ yêu cầu, Cơ quan Hội đồng cần phát huy hơn nữa tính chủ động sáng tạo, đoàn kết, phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nói chung; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao với phương châm: một người làm nhiều việc, phát huy trí tuệ tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; từng bước nâng cao khả năng tổng hợp, dự báo tình hình, chất lượng báo cáo, soạn thảo văn bản.../.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất