Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 23/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Xuân Lâm trao đổi kinh nghiệm, định hướng công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Năm 2021, Đảng bộ Khối và cấp ủy các cấp trực thuộc đã kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hình thức tổ chức thực hiện trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện nghiêm túc trong thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ với 5 điểm nổi bật, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Thứ nhất, việc tuyên truyền về công tác chuẩn bị, không khí, diễn biến, nội dung, nhân sự và kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng kéo dài từ đầu năm 2019 cho đến giữa năm 2021.

Thứ hai, tuyên truyền về việc tổ chức học tập, nghiên cứu, về nội dung và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ Khối ở cả trong và ngoài nước.

Thứ ba, tập trung tuyên truyền về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ mà cao điểm là việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 từ cấp chi bộ đến cấp Đảng ủy Khối, nhất là những hoạt động về Hội nghị sơ kết 5 năm được Đảng ủy Khối tổ chức trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của các cơ quan báo chí đã tạo thành điểm nhấn trong tuần, được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá rất cao. Trên cơ sở đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ đã được Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và tuyên dương trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”.

Thứ tư, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc đã được các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Khối tăng cường tuyên truyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo và đẩy mạnh các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các báo gồm cả báo viết, báo nói và báo hình…

Thứ năm, công tác thông tin, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng đã được các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách và các quan điểm của Đảng, Nhà nước về biển đảo Việt Nam đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Cao điểm là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên ủng hộ Bộ Tư lệnh Hải Quân Việt Nam xây dựng công trình Nhà làm việc, kết hợp nhà ở cho Lữ đoàn Thông tin 957, Vùng 4 Hải Quân và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa năm 2021 với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19, kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương… cũng đã được đẩy mạnh tuyên truyền trên các báo.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao đổi tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao đổi tại buổi gặp mặt.

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, Đảng bộ Khối đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương công tác của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đạt kết quả đó là có sự đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan báo chí, các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội. Qua đó, đã kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần quảng bá, giới thiệu và lan tỏa về vai trò và vị thế của Đảng bộ Khối đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước.

Năm 2022, là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh hiện nay, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xác định tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh, tích cực, chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Trung ương và các cấp ủy đảng và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng bộ cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022.

Trong đó, Đảng bộ Khối tập đề nghị cần tập trung thông tin, tuyên truyền vào các nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; kết quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp năm 2022; tuyên truyền chủ trương, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối.

Hai là, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận 21, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Cao điểm là đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” với 5 nội dung chủ yếu được xác định trong Hướng dẫn 37, ngày 11/01/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và dân tộc, ngày thành lập, ngày truyền thống của các ngành, các cơ quan Trung ương và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Trong đó, đề nghị tập trung tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022) tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2023). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với 3 nhóm hoạt động chính gồm: 1) Nhóm các hoạt động về công tác tuyên truyền; 2) Nhóm các hoạt động thi đua, khen thưởng; 3) Nhóm các hoạt động an sinh xã hội, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt giáo dục truyền thống với nhiều hoạt động lớn như: Tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề về 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối; Lễ mít tinh và tuyên dương các tổ chức đảng tiêu biểu diễn ra vào ngày 4/4/2022; tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận”, Hội thảo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức đoàn công tác Trường Sa, các hoạt động an sinh xã hội xây dựng 150 căn nhà tình nghĩa,…

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất