Khánh Hòa: Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết kế hoạch phối hợp công tác với 7 sở, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm (gọi tắt là Quy chế 238 của Ban Bí thư khóa XII), ngày 24/02/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Phước Thiều, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; đồng chí Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Hữu Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhằm mục đích tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm về công tác khoa giáo và các lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh; triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác khoa giáo và các lĩnh vực liên quan gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình gồm 4 nội dung chính: (1) Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên các lĩnh vực khoa giáo. (2) Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án trọng điểm của tỉnh, chương trình phát triển kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; biên giới, hải đảo; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ môi trường, tự do ngôn luận; nắm tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc tác động đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân trên các lĩnh vực khoa giáo. (3) Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (4) Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, sai sự thật ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp tục ký kết 7 kế hoạch phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ,  giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, dạy nghề, gia đình, lao động, việc làm, trẻ em, gia đình và thông tin truyền thông, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án, chương trình trọng điểm của tỉnh triển khai giai đoạn 2022- 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết kế hoạch phối hợp công tác với 7 sở, ban, ngành của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đây là nền tảng để tỉnh phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy Khánh Hòa phát triển, tạo động lực cho cả vùng… Đây là những nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực và phối hợp của các sở, ban, ngành để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Việc tổ chức ký kết Chương trình phối hợp và các kế hoạch phối hợp là hoạt động ý nghĩa, rất quan trọng, cần thiết nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh các sở tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cơ quan đối với việc tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, trong sạch, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thọ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu, trong những năm qua, mặc dù chưa tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác nhưng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước làm tốt công tác công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh cũng như tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo. Đặc biệt, trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sản xuất và đời sống của nhân dân, toàn Ngành Tuyên giáo đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sản xuất và đời sống của nhân dân, thực hiện tốt an sinh xã hội... Qua đó, đã giúp các cơ quan hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ cũng như nâng cao vai trò, vị thế của mỗi cơ quan trong hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm của công tác khoa giáo và các lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Anh Tuấn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất