Phú Yên: Tăng cường phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp

CHỦ ĐỘNG, KỊP THỜI QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 313-QĐ/TU, ngày 22/3/2021 về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm và ban hành văn bản hướng dẫn quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, gửi đề cương tuyên truyền đến các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ và Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, kịp thời tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện với các cơ quan nhà nước cùng cấp như: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đồng thời mở rộng ký kết Chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trên cơ sở các Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 của cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo cấp huyện đã triển khai ký kết Chương trình phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp và hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác quản lý nhà nước trong tình hình mới; chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền và nghiêm túc triển khai thực hiện; công tác phối hợp ngày càng đi vào nền nếp, chiều sâu, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, hoạt động có hiệu quả. Các cơ quan nhà nước cấp tỉnh chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; tham mưu, đề xuất về phương án thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi xử lý, giải quyết vụ việc, vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Một số kết quả nổi bật như:

Thứ nhất, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp với các cơ quan nhà nước, Ban Tuyên giáo lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng thời điểm để tập trung tuyên truyền theo phương châm đồng bộ, hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức, phương pháp phù hợp thực tiễn mỗi địa phương, đơn vị như: phổ biến, tuyên truyền kết quả sau kỳ họp và các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tại các kỳ họp HĐND tỉnh; các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; tuyên truyền kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giai đoạn 2022 - 2025; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các chỉ số như ICT-Index, PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), DIT (chuyển đổi số); các chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền; cung cấp cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; tổ chức thông tin, tuyên truyền miệng tại một số hội nghị báo cáo viên của tỉnh, giao ban báo chí, đăng tải phát hành trên Trang thông tin điện tử, bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin chuyên đề, Thông tin tham khảo của cơ quan; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân; định hướng các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo, hướng dẫn phổ biến, tuyên truyền.

Thứ hai, tham mưu chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh và địa phương có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; khi xét xử các vụ án lớn. Phối hợp tham mưu cấp ủy định hướng tuyên truyền chủ trương về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; công tác bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giải quyết những vụ án phức tạp, dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm, như các vụ án hình sự liên quan đến quản lý đất đai và tài sản công; các vụ án về quản lý bảo vệ rừng; các vụ án dân sự - hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, dịch bệnh Covid-19...; các vụ việc, vụ án do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và các vụ việc, vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.

Các phương thức tuyên truyền được đổi mới, đa dạng hóa, đặc biệt chú trọng việc gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân để giải quyết hợp lý, thỏa đáng những vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân, tạo sự hiểu biết, chia sẻ, đồng thuận liên quan đến các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Dự án quy hoạch công viên và tượng đài Danh nhân Lương Văn Chánh; khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nước nóng Phú Sen; cải tạo và nâng cấp các đoạn xung yếu Quốc lộ 25; tu bổ, phục hồi, xây mới di tích lịch sử - văn hóa Văn miếu Tuy Hòa;…

Tổ chức điều tra dư luận xã hội chuyên đề định kỳ 1 năm 2 lần; các cấp, ngành tuyên giáo toàn tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm; thực hiện hòa giải cơ sở, không để tạo thành điểm nóng; kịp thời phản ánh cấp ủy, định hướng thông tin; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả.

Thứ ba, phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; không ngừng “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” tạo sự lan tỏa trong cộng đồng; đề xuất các cấp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, như: khen thưởng trong lĩnh vực hoạt động báo chí, tuyên truyền; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác phòng, chống tội phạm;…

Thứ tư, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; bổ sung, kiện toàn cộng tác viên, thành viên Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnhTổ đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet; thành lập Nhóm Mocha35 Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm duyệt, rà soát, xử lý thông tin xấu, nhạy cảm trên các trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị; tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 tỉnh với Lữ đoàn 3, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) và Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 313-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu định hướng giải quyết các vấn đề nổi cộm dư luận, Nhân dân quan tâm; nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Hai là, tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phối hợp hằng năm; kịp thời cung cấp thông tin về kế hoạch thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của Nhân dân và dự báo các vấn đề gây bức xúc; kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực.

Ba là, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về tình hình kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; phát động, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt.

Bốn là, chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tăng cường công tác quản lý, kiểm duyệt, rà soát, xử lý thông tin xấu, nhạy cảm trên các trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

Võ Lum

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất