Tây Ninh ban hành Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022
Tỉnh ủy Tây Ninh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Nguồn ảnh: SGGP

Theo Kế hoạch này, trong tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2022 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh đến huyện, kết nối đến cấp xã và tương đương (đối với những nơi có điều kiện). Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, bí thư các cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp cùng thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, triển khai thực hiện cho những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập ở hội nghị trực tuyến do tỉnh tổ chức thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức hội nghị học tập, triển khai bằng hình thức phù hợp, đảm bảo chất lượng.

GẮN TUYÊN TRUYỀN NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VỚI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2022 trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, báo, đài, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng văn nghệ sĩ trong tuyên truyền, sáng tác tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật và tham gia giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2022.

Gắn tuyên truyền thực hiện chuyên đề với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2022), 95 năm Bác viết tác phẩm “Đường Kách mệnh” (1927-2022), 80 năm viết tác phẩm “Lịch sử nước ta” bằng thơ (1942-2022), 75 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947-2022)… các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, địa phương.

THỰC HIỆN TỐT QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO "HỌC TẬP, LÀM THEO BÁC VÀ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN"

Chi bộ phối hợp cùng cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung việc thực hiện Chuyên đề vào kế hoạch học tập và làm theo năm 2022; thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Nội dung học tập và làm theo cần bám sát nội dung cốt lõi Chuyên đề năm 2022, với nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, thiết thực, sát hợp thực tiễn, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết năm 2022; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi, tự sửa” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Đối với đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh (trừ đảng viên được miễn công tác và miễn sinh hoạt Đảng), căn cứ kế hoạch của chi bộ, liên hệ, đề ra nội dung học tập, làm theo bổ sung vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, với nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể; kết quả thực hiện là một trong những cơ sở để xét biểu dương tại sinh hoạt chi bộ định kỳ; là nội dung trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên (không phải là đảng viên), lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp cùng chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2022 vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; định kỳ, cuối năm nhận xét, đánh giá việc thực hiện một cách phù hợp.

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TỐT, CÁCH LÀM HAY

Căn cứ kế hoạch học tập và làm theo, các cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp cùng cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 1.2.2021 của UBND tỉnh “về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025”.

Chỉ đạo, xây dựng cơ chế chủ động phát hiện, bồi dưỡng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với những hành động, việc làm cụ thể, ý nghĩa, có sức lan toả sâu rộng bằng nhiều hình thức: giới thiệu biểu dương trên báo, đài, cổng thông tin điện tử, toạ đàm, giao lưu, thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan….; khen thưởng đột xuất, định kỳ nhân dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị; qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; qua sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào dịp 19.5.

GẮN KẾT THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 2022 VỚI ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XIII

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhấn mạnh yêu cầu, việc học tập, triển khai tổ chức thực hiện cần tiến hành nghiêm túc, gắn kết chặt chẽ với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII); nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo phải nghiêm túc, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức, chiếu lệ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động với những việc làm cụ thể, phát động thi đua để cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập và làm theo; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên./.

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất