Vĩnh Long: Trên 5.200 đại biểu dự hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt học tập các nghị quyết, kết luận, đề án của Bộ Chính trị khóa XIII
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tại 123 điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh, trên 5.200 đại biểu đã được nghe triển khai quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 31-KL/TW, ngày 07/3/2022 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít-alumin-nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW, ngày 03/3/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025; Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 98 -KH/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 96-KH/TU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quán triệt, học tập các nội dung trên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định, những nội dung được triển khai quán triệt, học tập tại hội nghị đều rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới, đồng thời, cũng góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở trong tổ chức học tập, quán triệt các các nội dung này phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với từng đối tượng cụ thể, song song với tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, ban thường vụ, bí thư cấp ủy các cấp phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy và cấp trên về chất lượng triển khai và học tập, quán triệt, tuyên truyền; bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhưng phải bảo đảm 100%  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết bằng các hình thức phù hợp.

 Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết, kết luận một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương có tính khả thi cao, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, là căn cứ vào chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh… để xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án nhằm phát huy hết vị thế, tiềm năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc tổ chức học tập, quán triệt cần đổi mới, như kết hợp trình chiếu, cung cấp thêm thông tin, số liệu, hình ảnh để chứng minh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai và tổ chức thực hiện; làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hiểu sâu, thấu đáo và nhận thức đúng đầy đủ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi đã được đề ra trong từng nghị quyết; từ đó, vận dụng, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững.

Phạm Quang Chiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất