Vĩnh Phúc: Thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa cho các thi sinh tham dự hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2022.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, nổi bật các nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ ba nội dung: “Học tập”, “Làm theo” và “Nêu gương”. 

Trên cơ sở nội dung Chuyên đề toàn khóa và tình hình thực tiễn của địa phương đã kịp thời nghiên cứu, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, xác định nội dung chuyên đề học tập của năm. Đồng thời, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản 4.000 cuốn liệu để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh và phục vụ sinh hoạt chuyên đề hàng quý cho các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm tiếp theo, trong đó lựa chọn, đề xuất xây dựng 20 mô hình điểm tập thể, cá nhân ở các ngành, lĩnh vực, địa phương trên toàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 và Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và công tác thông tin đối ngoại. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời ban hành các văn bản định hướng tuyên truyền  và biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền

Công tác điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tiếp tục được tăng cường, nhất là việc nắm bắt những vấn đề cơ sở, nhân dân quan tâm. Hơn 120 nội dung về những vấn đề dư luận Nhân dân quan tâm, phản ánh được tổng hợp trong báo cáo tình hình dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nhiều sự kiện, vấn đề dư luận Nhân dân quan tâm đã được nắm bắt kịp thời, tổng hợp như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù giải phóng mặt bằng phát triển các khu, cụm công nghiệp; vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; việc triển khai thực hiện dự án lớn của tỉnh…

Các Trung tâm chính trị cấp huyện và các Đảng ủy trực thuộc đã mở được 81 lớp bồi dưỡng với 9.476 học viên, đạt 34,5% so với kế hoạch năm. Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên (1930-2020); lịch sử Đảng bộ xã Vĩnh Ninh (1930-2020); lịch sử Đảng bộ xã Lý Nhân (1930-2020) của huyện Vĩnh Tường; Lịch sử phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc (1928 - 2020).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Duy Đông chủ trì hội nghị giao ban báo chí.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Duy Đông chủ trì hội nghị giao ban báo chí.

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai thực hiện chương trình công tác đã đề ra, ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác tuyên giáo. Trọng tâm là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới… Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”...

Thứ hai, tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành; các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 529-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị. Đồng thời đề xuất ban hành các nghị quyết, mới về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Đề án mới về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”.

Thứ ba, tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình đã có và phát hiện, xây dựng mô hình, điển hình mới trong học tập, làm theo Bác và các quy định nêu gương của Đảng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh, lan tỏa các mô hình hay, sáng tạo, cách làm hiệu quả trong xã hội, thiết thực chào mằng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (02/3/1963 - 02/3/2023).

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII.  Tuyên truyền những kết quả tích cực của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, các dự án lớn, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh... Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng Chương trình Xây dựng nông thôn mới, nhất là việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu… Tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống. Tuyên truyền bảo vệ biên giới quốc gia và chủ quyền biển, đảo, công tác thông tin đối ngoại. 

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội theo Đề án 07-ĐA/TU, ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020 - 2025”. Nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên các lĩnh vực; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”. 

Thứ sáu, tham mưu làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 19/11/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, về thực hiện “Cải thiện môi trường đầu tư, khai thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt phát triển kinh tế”; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động số 42-CTr/TU, ngày 31/1/2013 của Tỉnh ủy về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo chương trình giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kết luận 173-KL/TW và Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đối với Ban Tuyên giáp cấp huyện. 

Thứ bảy, tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng báo chí đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích. Theo dõi, tổng hợp kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh, báo cáo cấp ủy để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền về tỉnh. Tổ chức chấm chọn, trao thưởng các tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo tinh thần Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương.

Thứ tám, tập trung tham mưu chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tham mưu mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 của tỉnh. Tổ chức Hội thi giảng viên LLCT giỏi năm 2022. Thẩm định các công trình lịch sử Đảng, lịch sử các ngành theo quy định. 

Thứ chín, làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác Khoa giáo. Tiếp tục phối hợp hiệu quả với các ngành trong khối khoa giáo. Định hướng và chỉ đạo tổ chức kịp thời các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tổ chức chấm, xét chọn các tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gửi về Trung ương. 

Thứ mười, tiếp tục duy trì việc tổ chức hội nghị giao ban báo chí, cộng tác viên DLXH, báo cáo viên; biên tập, phát hành các loại tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và Sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng định hướng. Tổ chức hội nghị tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh. 

Bảo Châu

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất