• Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo

  Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo là một trong những nội dung quan trọng thể hiện lý tưởng sâu xa của Người về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

 • Đảng bộ Agribank: Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đảng bộ Agribank: Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  (TG) - Trong những năm qua, Đảng ủy Agribank luôn chú trọng đến công tác rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Có Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công

  Có Đảng lãnh đạo cách mạng mới thành công

  (TG) - Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm Đường Cách mệnh và Thường thức chính trị chính là về Đảng và xây dựng Đảng. Thực tế, những chỉ dẫn cụ thể của Người trong 2 tác phẩm này vẫn vẹn nguyên giá trị; không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  (TG) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được Hồ Chí Minh quan tâm và chỉ đạo thực hiện ngay từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền sau thắng lợi của Cách mạng Tháng năm 1945. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm tới vấn đề này.

 • Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

  Vận dụng tư tưởng “chính trị sáng suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

  (TG) -  “Chính trị sáng suốt” trong di sản Hồ Chí Minh xét đến cùng chính nói đến cái hay, cái đẹp, và nói đến các giá trị bền vững của một nền chính trị hướng đến sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong giai đoạn cách mạng ở nước ta hiện nay, nghiên cứu, vận dụng quan điểm về “chính trị sáng suốt” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và công tác xây dựng Đảng về chính trị nói riêng.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

  (TG)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển khi đưa ra chủ trương khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, phát triển nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

 • Tự hào là Thanh niên tiên tiến mang màu áo lính

  Tự hào là Thanh niên tiên tiến mang màu áo lính

  Được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 - 27/9, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII, năm 2023 có sự tham dự của 420 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, là những điển hình thanh niên đến từ mọi miền đất nước, tiêu biểu trên các lĩnh vực khác nhau. Thiếu tá Dương Thanh Tùng (sinh năm 1989) và Thượng úy Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1994) - những quân nhân luôn trách nhiệm, tận tâm trong công việc, với nhiều thành tích nổi bật vinh dự tham dự Đại hội.   

 • Hà Giang: Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác

  Hà Giang: Đề cao trách nhiệm nêu gương trong học và làm theo Bác

  (TG) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hà Giang được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên một cách kịp thời, sáng tạo và thường xuyên, liên tục. 

 • Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

  Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

  Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung cơ bản, quan trọng và xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Người, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng “trọng dân” của Người trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

 • Huyện Nhà Bè: Lan tỏa giá trị tinh thần từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh

  Huyện Nhà Bè: Lan tỏa giá trị tinh thần từ không gian văn hóa Hồ Chí Minh

  (TG) - Các mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đều hướng tới mục tiêu lan tỏa hình ảnh của Bác đến gần hơn nữa tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc tự thân, tự giác và thường xuyên.

 • Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân Khánh Hòa

  Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân Khánh Hòa

  (TG) - Gần 30 năm qua, cựu chiến binh Bùi Xuân Phước ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã dốc hết tâm sức xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trên mảnh đất của chính gia đình mình. Công trình này, là một minh chứng tuyệt vời cho tình yêu, sự kính trọng của người dân Khánh Hòa đối với Bác Hồ, là địa chỉ đỏ để giáo dục về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

  (TG) - “Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

 • Bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh

  Bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh

  (TG) - Tại sao trong cùng hoàn cảnh lịch sử, nhiều người Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước, nhưng chỉ có Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình đối với Tổ quốc và đồng bào. Từ góc nhìn chính trị học, bài viết phân tích, luận giải các sự kiện và minh chứng lịch sử, làm rõ bí quyết thành công của nhà chính trị Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giành lại độc lập dân  tộc và hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

 • Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

  Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

  (TG) - Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa phát triển các giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc và nguyên tắc chủ quyền nhân dân.

 • Cán bộ, đảng viên huyện Tân Biên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác

  Cán bộ, đảng viên huyện Tân Biên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác

  (TG) - Thực hành tiết kiệm, hỗ trợ hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn đã và đang trở thành chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho đảng viên Đảng bộ huyện Tân Biên (Tây Ninh) phát huy tính tiền phong, gương mẫu vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực thoát nghèo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất