• Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

  Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”(1). Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

 • “Điểm tựa” của buôn làng

  “Điểm tựa” của buôn làng

  Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. 

 • Học và làm theo Bác: Vì nhân dân phục vụ

  Học và làm theo Bác: Vì nhân dân phục vụ

  (TG) - Có rất nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nhưng đều tựu chung lại ở điểm: Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

 • Lai Châu: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  Lai Châu: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua Tỉnh ủy Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm đảm bảo đồng bộ, kịp thời, thống nhất, có nhiều sáng tạo mới và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; những kết quả quan trọng, nổi bật đó đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

 • Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm

  Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm

  (TG) - Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn

  Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến.

 • Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng: Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được ban hành (Chỉ thị 05); thực hiện hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và kế hoạch thực hiện của Thành ủy Hải Phòng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai việc thực hiện Chỉ thị đến các công đoàn cơ sở.  

 • Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, đã hiến dâng trọn đời vì nước, vì dân.

 • Đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05

  Đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Năm  năm qua, công tác triển khai, thực hiện tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong tỉnh Bình Định quan tâm, chú trọng, duy trì thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

 • Công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  (TG) - Qua 5 năm, việc triển khai có hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đòi hỏi phải sáng tạo, có nhiều cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của các địa phương. Trong đó, công tác tuyên truyền là một trong những hình thức đã và đang phát huy hiệu quả góp phần quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần và kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn tỉnh.

 • Tây Ninh: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước

  Tây Ninh: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước

  (TG) - Năm năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng ở Tây Ninh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương; thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên

 • Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh

  Tìm đường cứu nước, cứu dân – Bản lĩnh nhà ái quốc vĩ đại Hồ Chí Minh

  (TG) - Bản lĩnh Hồ Chí Minh là sự thể hiện tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, ý chí quyết tâm cao độ, sự kiên định và năng lực hoạt động thực tiễn xuất sắc của Người nhằm thực hiện thành công khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để thực sự mang lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

 • Người chiến sỹ biên phòng dân vận khéo

  Người chiến sỹ biên phòng dân vận khéo

  (TG) - Luôn tận tụy với công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được cấp trên tin yêu, cấp uỷ, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tín nhiệm, Thiếu úy Trương Văn Thành đã góp phần không nhỏ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của Đồn Biên phòng Quan Lạn, Quảng Ninh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền

  Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.

 • Động lực tinh thần đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Động lực tinh thần đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đã mở đầu cho huyền thoại về một vĩ nhân trong lịch sử dân tộc Việt Nam - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Hồ Chí Minh. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất