Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các các đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 có nhiều nội dung quan trọng, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản dự thảo gồm: (1) Báo cáo kết quả công tác 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối; (2) Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng”; (3) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; (4) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung Quy chế số 112-QC/ĐUK ngày 01/02/2021); (5) Một số nội dung về công tác cán bộ, cấp ủy.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối nêu rõ, 9 tháng năm 2021,  trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc đã phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương, Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến các cấp ủy trực thuộc đảm bảo mục đích, yêu cầu, nghiêm túc, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19. Tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực xây dựng Đảng theo yêu cầu của Trung ương; trọng tâm là hoàn thành 02 đề án được giao theo Chương trình làm việc năm 2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian. Công tác bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Việc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy được tập trung chỉ đạo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã xác định trong năm 2021, trong đó chú trọng việc đổi mới phương thức, cách làm, quản lý công việc phù hợp với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với các văn bản dự thảo; đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp. Đồng thời các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thiết thực cần triển khai trong quý IV năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bỏ phiếu biểu quyết về việc xin rút tên khỏi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 của đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương để tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác mới do Trung ương phân công với kết quả 100% đại biểu dự họp đồng ý.

Cũng tại Hội nghị, 100% đại biểu dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tán thành, thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung của Hội nghị.

Đánh giá kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là các tác động do dịch, bệnh Covid-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra. Đồng chí đề nghị toàn thể các đồng chí, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phát huy, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của cả năm 2021 đã đề ra;

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất thông qua các văn bản dự thảo: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối; Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung Quy chế số 112-QC/ĐUK ngày 01/02/2021. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn bản để ban hành và tổ chức thực hiện.  

Ban Chấp hành thống nhất thông qua Tờ trình xin rút tên khỏi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 của đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương có đơn xin thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung đã được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất