Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Xung kích, sáng tạo trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa ra mắt Ban chấp hành Đoàn khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2027.

XUNG KÍCH, SÁNG TẠO TRONG CÁC THAM GIA XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC - TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Hiện nay, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có trên 80 ngàn đoàn viên, thanh niên với 56 tổ chức đoàn trực thuộc. Được học tập, công tác, rèn luyện tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản, viện nghiên cứu ở Trung ương - nơi quyết định, ban hành, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng, giải pháp tầm chiến lược, vĩ mô phát triển đất nước; được sự quan tâm, định hướng, dìu dắt của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các đơn vị, bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức đoàn trực thuộc Khối luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, với cơ quan, đơn vị nơi công tác. Từ sự nhận thức đó, trong các công tác hằng ngày, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó vươn lên, xung kích, sáng tạo trong các phong trào xây dựng và phát triển đất nước, ngày càng khẳng định vai trò sự phát triển lâu dài, ổn định, bền vững của đất nước.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu, động viên tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao lưu, động viên tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã triển khai nhiều phong trào, chương trình của Đoàn, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sức sáng tạo của thanh niên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước. Tiêu biểu như: (1). Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn trong Khối huy động được 95 tỷ đồng; hỗ trợ thắp sáng được 47 km đường giao thông nông thôn; làm mới 7,5 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ sửa chữa, làm mới 30 cầu dân sinh (trị giá 3,1 tỷ đồng); xây mới 57 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; tổ chức 110 hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ; (2). Trong phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: đã tổ chức được 205 hoạt động truyền thông, 193 đội hình tình nguyện, đề xuất được 65 ý tưởng, giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân, trồng mới được 477.760 cây xanh, với tổng trị giá các hoạt động khoảng 12,1 tỷ đồng; (3). Trong phong trào đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đã tổ chức được 2.759 hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ 60.683 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trên 10.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội là 92,3 tỷ đồng; (4). Trong phong trào nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở: đã đề xuất được 87.050 ý tưởng sáng tạo, tổ chức 393 buổi tọa đàm, hội thảo, hoạt động thúc đẩy sáng tạo thu hút 24.404 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; có 2.621 công trình, đề tài cấp cơ sở, cấp bộ do đoàn viên tham gia triển khai hoặc do tổ chức đoàn đảm nhận; (5). Trong phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, toàn Khối đã hỗ trợ hỗ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo vượt qua khó khăn với tổng giá trị các hoạt động 7,2 tỷ đồng...; (6). Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đã giới thiệu được 16.173 đoàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng, 11.423 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; cán bộ đoàn, đoàn viên của Khối đã có nhiều đóng góp trong tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhiều cán bộ đoàn được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm, cơ cấu vào cấp ủy và giới thiệu, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị. Ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương, năm 2022, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

TIẾP TỤC PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO CỦA TUỔI TRẺ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRONG THAM GIA XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong thời gian tới, đó là “phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”[1], trong đó các mục tiêu cụ thể gồm Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao"[2]. Để hiện thực hóa mục tiêu đó đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn thể các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan Trung ương vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan Trung ương vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước, các cấp bộ đoàn trong Khối cần tập trung triển khai các nội dung sau:

Thứ nhất, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị: Tiếp tục đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia quá trình xây dựng thể chế, chính sách, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở... tại cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững: Tập trung thực hiện các chương trình như: tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với tham gia thực hiệnChương trình kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững”…

Thứ ba, trong tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu: Tiếp tục triển khai chương trình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp; thành lập các đội hình tình nguyện chuyên thực hiện chuyển giao khoa học, kỹ thuật nông nghiệp tiến bộ; tham gia triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tham gia phát triển hạ tầng, cảnh quan môi trường nông thôn; hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất theo hướng hữu cơ; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với thôn, bản, vùng đặc biệt khó khăn gắn với phát triển kinh tế, du lịch bản địa; hỗ trợ thanh niên nông thôn thoát nghèo bền vững; tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục ở nông thôn.

Thứ tư, trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Tiếp tục triển khai các chương trình, cuộc vận động đảm bảo chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái như “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”. Xây dựng các mô hình làm việc, sinh sống, phát triển kinh tế thân thiện với môi trường. Xây dựng thói quen 4T (Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế) và thói quen phân loại rác tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong hạn chế, giảm thiểu rác thải nhựa. Triển khai các giải pháp để vận động nhân dân, trước hết là đoàn viên, thanh niên và gia đình phân loại rác tại nguồn. Triển khai các chiến dịch truyền thông lan tỏa những hành động đẹp, mô hình hay trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; lên án các hành động, hành vi, dự án gây ô nhiễm môi trường; tham gia hỗ trợ các mô hình, hoạt động phòng chống thiên tai, hạn mặn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và lũ lụt ở miền Trung.

Thứ năm, trong tham gia quá trình chuyển đổi số: Tiếp tục đảm nhận thực hiện các nội dung chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai ứng dụng chuyển đổi số phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân và thanh niên tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tích cực tham gia quá trình thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong triển khai các hoạt động của Đoàn...

Thứ sáu, trong xung kích bảo vệ Tổ quốc: Tiếp tục thực hiện các công trình thanh niên, vận động các nguồn lực xã hội phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các địa bàn biên giới, biển, đảo; duy trì hiệu quả và tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp, kết nghĩa giữa các cấp bộ Đoàn trong Khối với các xã, huyện khu vực biên giới, các đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng.

Thứ bảy, trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị: Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ các thành tựu, kết quả đạt được của đất nước; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và Nghị quyết số 10 - NQ/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thanh niên trong tình hình mới. Tích cực tham gia vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham vấn chính sách và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền./.

Bùi Hoàng Tùng
Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương 

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,t.1,tr.111.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,t.1,tr 112.

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất