Thứ Bảy, 20/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 12/1/2024 23:33'(GMT+7)

Chú trọng nghiên cứu những vấn đề mới đang còn nhận thức và quan điểm khác nhau

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương (Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng.

Dự Hội nghị có đồng chí Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng, Chuyên gia tư vấn Hội đồng; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng: Vũ Văn Phúc, Nguyễn Tiến Hoàng, Đỗ Thị Thanh Hà cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quảng cảnh Hội nghị.

CHỦ ĐỘNG ĐỀ XUẤT NHIỀU HƯỚNG NGHIÊN CỨU THIẾT THỰC

Năm 2023, Hội đồng và các ban, cơ quan Đảng Trung ương hoạt động trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đây cũng là năm có ý nghĩa bản lề của nhiệm kỳ 2021-2026, đòi hỏi các ban, cơ quan Đảng Trung ương tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ “kép” khi vừa phải hoàn thành việc chuyển giao công tác giữa hai nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 vừa khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy của cơ quan Hội đồng trong nhiệm kỳ mới để đảm bảo mọi hoạt động được thông suốt, hiệu quả.

Ban Thư ký và Văn phòng Hội đồng đã duy trì tốt mối liên hệ thường xuyên với các hội đồng khoa học cơ sở để tăng cường sự tương tác, góp phần tháo gỡ khó khăn trong hoạt động khoa học. Theo đó, đã phối hợp tổ chức có chất lượng, hiệu quả các cuộc làm việc của Thường trực Hội đồng với các hội đồng khoa học cơ sở và một số đơn vị liên quan; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của bộ, ngành Trung ương trong công tác quản lý khoa học.

Năm 2023, trên cơ sở các hướng dẫn do Hội đồng ban hành, các hội đồng khoa học cơ sở đã chủ động đề xuất nhiều hướng nghiên cứu bảo đảm thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, góp phần phục vụ kịp thời chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026, nổi bật như xây dựng và chuẩn bị Chương trình trọng điểm cấp liên ban, giai đoạn 2024-2026 về “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị và triển khai Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Chuyên gia tư vấn Hội đồng phát biểu.

Năm qua, Hội đồng đã tổ chức ký kết hợp đồng nghiên cứu đối với 24 chủ nhiệm đề tài, đề án cấp bộ (ban Đảng Trung ương); thông qua 10 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở do các hội đồng cơ sở đăng ký; tổ chức thẩm định, xét duyệt 58 thuyết minh đề tài, đề án, trong đó có 8 đề tài thuộc Chương trình trọng điểm giai đoạn 2024-2026; thông qua 23 hướng nghiên cứu đề án/chuyên đề cơ sở năm 2024 do các hội đồng cơ sở đăng ký.

Cùng với đó, Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu 43 đề tài, đề án đủ điều kiện. Trong đó có 30 đề tài, đề án xếp loại xuất sắc; 13 đề tài, đề án xếp loại khá. Các đề tài, đề án được nghiệm thu đều bám sát nội dung đặt hàng và thuyết minh nghiên cứu. Nhiều đề tài đã phân tích, làm rõ một số nội dung mới gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có tính cập nhật và có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc.

CHÚ TRỌNG NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI ĐANG CÒN NHẬN THỨC VÀ QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được trong công tác của Hội đồng năm 2023, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng cũng nhấn mạnh thêm một số hạn chế, bất cập cần khắc phục trong thời gian tới, như: Vẫn còn tình trạng đề tài, đề án quá hạn chưa hoàn thành nghiệm thu, quyết toán; một số hoạt động của cơ quan Hội đồng chưa bảo đảm thực hiện đúng theo kế hoạch...

Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Tiến Hoàng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, năm 2024, Hội đồng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Hội đồng theo hướng bám sát kế hoạch hoạt động và chương trình làm việc của Trung ương; chủ động định hướng nghiên cứu, tư vấn những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần chuẩn bị xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn, chú trọng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những vấn đề mới đang còn nhận thức và quan điểm khác nhau. Theo đó, 7 nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể được đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh là:

Thứ nhất, hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và Quy chế làm việc của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành chương trình công tác toàn nhiệm kỳ đảm bảo tính khả thi, khoa học.

Thứ hai, tích cực thực hiện Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022-2024 và chuẩn bị triển khai Chương trình nghiên cứu trọng điểm 2024-2026. Đồng thời tích cực tổ chức nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, đề án do cơ quan Hội đồng chủ trì.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý đề tài, đề án theo hướng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà để khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thứ tư, tăng cường phối hợp hoạt động giữa cơ quan Hội đồng với các hội đồng khoa hcoj cơ sở nhằm gia tăng kết nối, tương tác, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động khoa học.

Thứ năm, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên đề với nội dung thiết thực; chắt lọc kết quả nghiên cứu để xây dựng các báo cáo tư vấn trình cấp có thẩm quyền.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác thông tin khoa học, tập huấn nghiệp vụ; tổ chức các đoàn khảo sát thực tế hoạt động khoa học ở trong nước, ngoài nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao.

Thứ bảy, chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan Hội đồng cũng như nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao.

Lễ Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2030.

* Dịp này, Hội đồng và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng đã tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2024-2030. Mục đích của Chương trình phối hợp nhằm: Tăng cường phối hợp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; phát huy tối đa vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp và đội ngũ trí thức khối các ban, cơ quan Đảng Trung ương trong thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/12/2023 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.../.

Tin, ảnh: DUY PHONG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất