Chủ Nhật, 23/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 17/2/2017 14:12'(GMT+7)

Công bố quyết định Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng cho đồng chí Phùng Hữu Phú

Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng cho đồng chí Phùng Hữu Phú

Đến dự buổi Lễ, có các đồng chí: đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo và Ủy viên Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Chủ tịch hội đồng khoa học cơ sở; các đồng chí đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Ban Bí thư trao các quyết định nhân sự Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 24 thành viên. Đồng chí giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục được Ban Bí thư tin tưởng, giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là các đồng chí: PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực; PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách. Ủy viên Hội đồng là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, song cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khắc nghiệt. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, nảy sinh nhiều vấn đề mới, khó lường và chưa có tiền lệ; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt đất nước chúng ta trước những yêu cầu, đòi hỏi chưa từng có. Sau 30 năm đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng đang và sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới, cả về lý luận và thực tiễn trên con đường phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trách nhiệm của Đảng trước dân tộc, đất nước trong bối cảnh hiện nay là hết sức nặng nề. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trở thành đòi hỏi khách quan, bức thiết hơn bao giờ hết. Trong đó, việc nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu tại các cơ quan Đảng Trung ương là rất quan trọng và rất cần thiết. Đây là công việc đòi hỏi tổng hợp của nhiều giải pháp, từ sự quan tâm của Đảng, của lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương, đến sự phấn đấu cao độ của đội ngũ cán bộ, nhất là khả năng tự nghiên cứu, học tập, tự vươn lên của mỗi người trong từng cơ quan, đơn vị. Trong các phương thức tự bồi dưỡng, tự đào tạo cán bộ, việc chủ động, tích cực, tự giác tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học là phương thức tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan Đảng Trung ương, của đội ngũ cán bộ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa  học, tổng kết thực tiễn trong thời gian qua, song, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý: So với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, chất lượng công tác tham mưu nói chung, hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng của các cơ quan Đảng Trung ương nói chung còn nhiều bất cập. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ là động lực quan trọng nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững đất nước. Yêu cầu đó đặt ra đòi hỏi rất lớn về việc nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng khoa học cơ sở cần quan tâm, coi trọng các nội dung:

Thứ nhất, Hội đồng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Trước hết là, đổi mới việc định hướng nghiên cứu khoa học; hướng nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp hơn nữa, thiết thực hơn nữa nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Đảng Trung ương, cụ thể là phục vụ thiết thực các đề án Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho các cơ quan Đảng Trung ương. Chú trọng đổi mới quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học.

Thứ hai, các cơ quan Đảng Trung ương cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về khoa học và công nghệ nói chung, trách nhiệm chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học của các cơ quan nói riêng. Cần hình thành cơ chế lãnh đạo, định hướng, đặt hàng nghiên cứu khoa học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học; coi trọng chỉ đạo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; kết quả nghiên cứu khoa học là tiêu chí đánh giá, xem xét, sử dụng, đề bạt cán bộ.

Thứ ba, từng cán bộ trong các cơ quan Đảng Trung ương cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, xem đây là phương thức tự đào tạo, rèn luyện, là động lực phấn đấu để trở thành chuyên gia giỏi, có phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Đảng. Để nghiên cứu khoa học ngày càng có chất lượng, đòi hỏi cán bộ phải chịu khó, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận; nắm vững quan điểm của Đảng; nắm bắt, cập nhật tình hình thực tiễn. Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học để thông qua đó nâng cao trình độ, kỹ năng tham mưu.

 
Các thành viên Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương khóa 2016-2021

Đồng chí Phùng Hữu Phú, người được giao trọng trách Chủ tịch Hội đòng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu, bày tỏ, với tư cách là Chủ tịch hội đồng, sẽ phấn đấu xây dựng một hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tinh gọn, chuyên tâm, chuyên nghiệp, hướng đến thiết thực, chất lượng và hiệu quả; đặc biệt là nâng cao chất lượng nghiên cứu để phục vụ công tác tham mưu tốt hơn.

 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Phạm Minh Chính tặng hoa các đồng chí
thành viên Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương khóa 2011-2016

Ngay sau Lễ công bố quyết định, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức phiên họp đầu tiên, thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016-2017 và trọng tâm công tác năm 2017.THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2016-2021

Chủ tịch Hội đồng: Đồng chí GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 20116-2021, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016, kiêm giữ chức CHủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

 1. Đồng chí PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực;
 2. Đồng chí PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách;

Các Ủy viên Hội đồng:

 1. Đồng chí TS. Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên
 2. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên;
 3. Đồng chí TS. Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, Ủy viên;
 4. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên;
 5. Đồng chí TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên;
 6. Đồng chí TS. Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên;
 7. Đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên;
 8. Đồng chí TS. Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên;
 9. Đồng chí PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên.
 10. Đồng chí TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên;
 11. Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên;
 12. Đồng chí TS. Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên;
 13. Đồng chí PGS. TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Ủy viên;
 14. Đồng chí ThS. Lê Quốc Khánh, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Ủy viên;
 15. Đồng chí TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Ủy viên;
 16. Đồng chí TS. Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ủy viên;
 17. Đồng chí ThS. Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên;
 18. Đồng chí ThS. Phạm Anh Tuấn, Nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên;
 19. Đồng chí TS. Lê Văn Giảng, Nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên;
 20. Đồng chí TS. Trần Minh Tiến, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng, Ủy viên;
 21. Đồng chí TS. Hoàng Phong Hà, Nguyên Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Ủy viên.

 
Thảo Nguyên
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất