Chủ Nhật, 23/6/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Tư, 21/7/2021 15:1'(GMT+7)

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu.

GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu.

KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG TINH GỌN, ĐỔI MỚI

Nửa đầu năm 2021, cùng với tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các ban, cơ quan Đảng Trung ương đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho cả nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phục vụ thiết thực chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiều ban, cơ quan sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công đồng chí trưởng ban mới đã tiến hành kiện toàn hội đồng khoa học cơ sở theo hướng tinh gọn, đổi mới nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng đi vào nền nếp, coi trọng chất lượng, hiệu quả ứng dụng, phục vụ thiết thực công tác tham mưu chiến lược.

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và các hội đồng cơ sở đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện tình hình mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở tập trung vào việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và củng cố, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của hội đồng khoa học cơ quan. Triển khai xây dựng kế hoạch nghiên cứu toàn khóa. Tăng cường đa dạng hóa tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị chuyên sâu phục vụ thiết thực các lĩnh vực tham mưu; đáp ứng yêu cầu sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sáu tháng đầu năm, Hội đồng tiếp tục quan tâm đổi mới việc định hướng chủ đề nghiên cứu, thực hiện phân hóa cao độ loại hình đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2021 (bổ sung) và năm 2022, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Công tác quản lý đề tài, đề án được thực hiện thường xuyên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 20/7, Hội đồng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 16 đề tài, đề án (6 đề tài, đề án đạt loại xuất sắc, 10 đề tài, đề án xếp loại khá); nghiệm thu cấp bộ đối với 1 nhiệm vụ và nghiệm thu cơ sở đối với 2 nhiệm vụ thuộc đề án độc lập cấp liên ban; tổ chức ký hợp đồng triển khai nghiên cứu với 10 đề tài, đề án năm 2021 (đợt 1); kiểm tra tiến độ đối với 22 đề tài, đề án từ năm 2020 trở về trước; đã thẩm định, xét duyệt 19 thuyết minh đề tài, đề án triển khai nghiên cứu năm 2021; thẩm định 46 hướng nghiên cứu của các Hội đồng Khoa học cơ sở đăng ký nghiên cứu bổ sung năm 2021 và năm 2022.

Các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm, biên soạn và phát hành Báo cáo khoa học thường niên năm 2020 và phát hành Bản Thông tin Khoa học theo định kỳ tiếp tục được duy trì, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung xây dựng Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng qua 25 năm hoạt động, từ đó đề xuất đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trình các cấp thẩm quyền cho ý kiến.

Công tác phối hợp giữa các hội đồng cơ sở và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ngày càng chủ động và chặt chẽ hơn, nhất là trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến triển khai đề tài, đề án.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN

Thời gian tới, cùng với việc tập trung bám sát kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu năm, Hội đồng tiếp tục triển khai công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức quản lý đề tài, đề án, trong đó sớm hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện các quy định quản lý nhiệm vụ khoa học phù hợp với những đổi mới của Hội đồng theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, giảm thủ tục hành chính; phù hợp với những quy định mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Chính, Văn phòng Trung ương.

Tổ chức có hiệu quả hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học chuyên đề và chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng các báo cáo tư vấn; thực hiện tốt công tác thông tin khoa học, phối hợp các hội đồng cơ sở và hợp tác quốc tế...

Kết luận Hội nghị, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, GS. TS. Chủ tịch Hội đồng Phùng Hữu Phú đề nghị các hội đồng khoa học cơ sở trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; xây dựng chương trình toàn khóa, hằng năm; đăng ký đề tài, đề án bám sát định hướng nghiên cứu của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tầm chiến lược, mang tính đột phá đối với ngành, lĩnh vực; những vấn đề có tính liên ngành, đa ngành. Đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên sâu, sinh hoạt chuyên đề. Lựa chọn cán bộ đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học theo phương thức đặt hàng, giao trực tiếp.

Ba là, duy trì nền nếp sinh hoạt của các hội đồng khoa học cơ sở gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng. Quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các đề tài, đề án; đưa việc hoàn thành tốt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề tài, đề án là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Bốn là, đổi mới phương thức hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở theo hướng chuyên nghiệp hóa, kế hoạch hóa, bám sát định hướng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa các hội đồng khoa học cơ sở; giữa các hội đồng khoa học cơ sở với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong các sinh hoạt khoa học.../.

Hoàng Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất