Chủ Nhật, 23/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Hai, 18/4/2022 14:11'(GMT+7)

Hướng dẫn Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong Đảng, trong nhân dân đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng; Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng. Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt Nghị quyết phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị, bảo đảm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

- Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

 

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết

Căn cứ vào điều kiện phòng chống dịch Covid-19, thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

- Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, lãnh đạo ban tuyên giáo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; thường trực cấp ủy cấp huyện, đại diện tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn địa phương và một số đối tượng khác do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định.

- Thời gian hoàn thành: Trong Quý II/ 2022.

2. Xây dựng kế hoạch

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu ban thường vụ cấp ủy xây dựng và ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Nội dung, yêu cầu: Xác định những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW tại địa phương, đơn vị theo các nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã nêu, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; xác định rõ tiến độ, phân công trách nhiệm nhằm cụ thể hóa 04 quan điểm chỉ đạo về Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, tập trung vào những điểm mới, những quan điểm có tính đột phá.

Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch và triển khai trong toàn lực lượng.

- Thời gian hoàn thành: Trong Quý II/ 2022.

3. Một số nhiệm vụ cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở căn cứ vào nội dung của Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

(1) Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; thống nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

(2) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Tổng kết, đánh giá đầy đủ việc thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội dung về công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

(3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng. Nghiên cứu, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý địa chất, khoáng sản từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thống nhất hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(4) Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Nghiên cứu cơ chế, đẩy nhanh việc chuyển đổi toàn diện công nghệ, thiết bị các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng quy mô nhỏ nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

(5) Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

- Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp.

- Ban tuyên giáo các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết ở địa phương, đơn vị. Chú trọng những nội dung cơ bản, những điểm đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể và tổng quát đã được xác định trong Nghị quyết phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương tuyên truyền nội dung của Nghị quyết tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản; của việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản; chính sách, pháp luật về quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; về vai trò, vị trí của ngành Địa chất và công nghiệp khai khoáng; những nội dung chủ yếu và kết quả nổi bật của ngành Địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng; …

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn này, cấp ủy các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương:

- Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, đề án, … lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết theo lĩnh vực, địa bàn được phân công; hằng năm sơ kết, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

3. Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong toàn quốc và định kỳ hằng năm báo cáo Ban Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất