Thứ Năm, 18/4/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 10/12/2020 17:47'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày 9/3/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi là Kết luận số 70-KL/TW). Để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận nêu trên, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng và phát triển đất nước, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần hoàn thiện các mục tiêu phát triển được đề ra trong đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền cần thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng đặc điểm khu vực vùng miền và bám sát những nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Kết luận số 70-KL/TW; vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và vai trò nòng cốt của hệ thống liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

3. Tuyên truyền các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền hiệu quả; cách làm hay, điển hình tiên tiến; tuyên truyền kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên thế giới và khu vực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng đoàn Quốc hội

Chỉ đạo Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền kết quả nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Ban cán sự đảng Chính phủ

Chỉ đạo các cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; tuyên truyền kết quả rà soát, xây dựng văn bản, chính sách mới về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

3. Ban cán sự đảng các bộ, ngành liên quan chỉ đạo công tác phối hợp của bộ, ngành với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong tuyên truyền chính sách, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và nhân rộng kịp thời các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, hiệu quả.

3.1. Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chỉ đạo công tác phối hợp của Bộ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền thành tựu, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các bộ, ngành liên quan tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và tuyên truyền kết quả thực hiện.

3.2. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác phối hợp của Bộ với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là các cơ quan thông tấn báo chí đa phương tiện đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên mục, chuyên trang về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

3.3. Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chỉ đạo công tác phối hợp của Bộ với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vào giảng dạy trong hệ thống các trường chính trị, các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phối hợp với Liên minh hợp tác xã và các cơ quan liên quan của tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

5. Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

- Chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ động đề xuất phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau:

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; định hướng tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã tại hội nghị giao ban báo chí; xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc về kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng các tài liệu tuyên truyền (Đề cương tuyên truyền, Sách về thành tựu 75 năm phát triển kinh tế tập thể, Sách về gương điển hình trong kinh tế hợp tác xã, Phim tài liệu về thành tựu 75 năm kinh tế tập thể, hợp tác xã…); tổ chức tập huấn, phổ biến Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp; cung cấp thông tin chuyên đề tại hội nghị báo cáo viên về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác truyền truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tham gia xây dựng các đề án của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về kinh tế tập thể, hợp tác xã…

- Chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ động đề xuất công tác phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

- Chỉ đạo liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố chủ động đề xuất công tác phối hợp với ban tuyên giáo, các sở, ngành địa phương tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

6. Ban Kinh tế Trung ương

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

7. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

8. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Nắm tình hình, kết quả triển khai công tác tuyên truyền kinh tế tập thể, hợp tác xã, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

9. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cấp ủy đảng xây dựng chương trình phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố tuyên truyền kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, định hướng và quản lý tốt việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội về kinh tế tập thể, hợp tác xã để chỉ đạo tổ chức các biện pháp thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

- Nắm tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

10. Các cơ quan thông tấn, báo chí

- Các báo, đài Trung ương, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam; Báo Nhân Dân; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Kinh tế tập thể, hợp tác xã” tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Các báo đảng bộ và đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố thực hiện sự chỉ đạo của ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy về công tác tuyên truyền kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường tin, bài; tập trung đăng tải chính xác, kịp thời các thông tin về tình hình triển khai các chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã./.

 Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất