Thứ Tư, 22/5/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Năm, 1/7/2021 17:13'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần

Tượng đài đồng chí Võ Văn Tần ở Long An.

Tượng đài đồng chí Võ Văn Tần ở Long An.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 237-TB/TW, ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW, ngày 09/12/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công lao và cống hiến của đồng chí Võ Văn Tần đối với phong trào cách mạng Việt Nam; tôn vinh và tri ân người chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, mẫu mực, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản; một tấm gương suốt đời vì dân, vì nước, hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc;...

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay noi gương nhà lãnh đạo kiệt xuất, kiên trung, một đảng viên lớp đầu tiên của Đảng; học tập và làm theo những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì lợi ích của Tổ quốc, vì tự do, hạnh phúc cho nhân dân; củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành hiệu quả, thiết thực, phù hợp với những quy định phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Võ Văn Tần - một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng, về ý chí và tinh thần cách mạng của chiến sĩ cộng sản kiên cường, quả cảm, nhà lãnh đạo tài năng, sống giản dị khiêm nhường và in đậm tình cảm sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào; là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về lý tưởng sống để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

- Vai trò đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Tần trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng; xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng đầu tiền ở Nam kỳ; bảo vệ, gìn giữ các tổ chức Đảng trong các thời kỳ bị địch khủng bố; duy trì sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

- Công lao đóng góp của đồng chí Võ Văn Tần đối với cao trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào đấu tranh Dân chủ 1936 - 1939 ở Nam kỳ và những cống hiến, ý tưởng về hình thức tổ chức hoạt động của Đảng phù hợp với cách mạng Nam kỳ hướng tới cao trào cách mạng 1939 - 1945 và Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công.

- Phẩm chất đạo đức cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần: say mê, khổ công học tập, rèn luyện và không ngừng vươn lên; nâng cao lý luận cách mạng, rèn luyện qua thử thách đấu tranh cách mạng, kết hợp học tập lý luận với rèn luyện trong thực tiễn; kiên quyết, khẳng khải bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân, của đất nước; kiên định với lý tưởng cách mạng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc.

- Tác phong, phong cách của đồng chí Võ Văn Tần: luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí; luôn quan tâm giáo dục, giúp đỡ cán bộ, đảng viên; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; trong cuộc sống luôn nói đi đôi với làm, gương mẫu, gần gũi; có lối sống giản dị, tôn trọng mọi người; trong công việc luôn làm việc khoa học, sâu sát, bám sát thực tiễn; nhiệt tình, năng nổ, hết lòng vì nhiệm vụ

2. Các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức lễ kỷ niệm ở cấp tỉnh, thành phố (bộ, ngành): Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện.

- Tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Long An thực hiện.

- Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Tần: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

- Xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần: Tỉnh Long An xây dựng đề án trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và biên soạn tài liệu tuyên truyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm; xây dựng, ban hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng và sản xuất phim tài liệu về cuộc đời hoạt động của đồng chí Võ Văn Tần.

- Tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.  

2. Tỉnh Long An

- Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) trên địa bàn Tỉnh; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thi tìm hiểu,…

- Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện: Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm; lãnh đạo tỉnh Long An đọc diễn văn khai mạc.

- Lập đề án trình Ban Bí thư xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành.

3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội thảo khoa học về cuộc đời hoạt động, những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Tần.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí về Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021).

- Xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Võ Văn Tần đối với quê hương, đất nước.

6. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền vào Bản tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo và các ấn phẩm của bộ, ngành, địa phương, đoàn thể.

- Vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…).

7. Các cơ quan báo chí

- Có kế hoạch tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng phim tài liệu Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động căn cứ vào diễn biến tình hình của dịch bệnh COVID-19, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức ở quy mô phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất