Chủ Nhật, 23/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 14/12/2018 10:59'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Căn cứ

- Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao (viết tắt là Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị);

- Thông báo Kết luận số 88-KL/TW ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị Về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu (viết tắt là Kết luận 88 của Bộ Chính trị);

- Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài  (viết tắt là Nghị định 145 của Chính phủ); 

Công văn số 7876-CV/VPTW ngày 06/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng Về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019,

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững.

          3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức đúng tầm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả,an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

          1. Các ngày lễ lớn của đất nước

          1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          a. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

          - Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương qua các nhiệm kỳ đại hội, trong đó cần chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định kết quả đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong Đảng để triển khai thực hiện có hiệu quả một số nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII); Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 127-QĐ/TW ngày 1/3/2018 của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ, cơ sở xã, phường, thị trấn; qua đó phát hiện, đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

          - Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018; biểu dương, cổ vũ các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình điển hình và những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng năm 2018; đồng thời phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt của công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

          - Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

          - Tuyên truyền không khí phấn khởi và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

          - Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc,   “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

          b.Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

          - Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân – những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.

          - Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

          c. Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

          - Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

            - Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

          d. Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

            - Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.

            - Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.      

          - Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh Tây Bắc cùng cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.

                e. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

         -Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

          - Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

          g. Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

          - Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

          - Khẳng định thành quả to lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

          - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

          1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019 với hình thức phù hợp, bảo đảm đúng quy định tại Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và Nghị định 145 của Chính phủ:

          a. Lễ kỷ niệm và dâng hương, dâng hoa

          - Lễ kỷ niệm: Trung ương và các bộ, ngành, địa phương không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy theo điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, đúng quy định.

          - Lễ dâng hương, dâng hoa:

          + Kỷ niệm89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.

          + Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch): Tại Phú Thọ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ là Chủ lễ dâng hương.

          Các tỉnh, thành phố có di tích, đền thờ Vua Hùng tổ chức dâng hương tưởng niệm.  

          + Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019): Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.

          Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

          + Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tại tỉnh Điên Biên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên Phủ.

          + Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019): Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.

          Tại Nghệ An: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường 19 tháng 5, thành phố Vinh, Khu di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn.

          + Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019): Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động này.

           b. Các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác

          - Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, Huy hiệu Đảng; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,…

          - Tổ chức các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn của đất nước theo chủ đề thi đua trong giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương những điển hình, nhân tố mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào:  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

          - Tiến hành trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật,  có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, các nhà bảo tàng, triển lãm...

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

          - Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.        

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

          - Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước. 

          2. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần

          2.1. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội 

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối với việc ký kết Hiệp định 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, đối với việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

          - Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với Cụ Nguyễn Văn Tố - một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Cụ Nguyễn Văn Tố, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

          b. Các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố.

          Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

Đơn vị thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.  

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố:

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

Các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan tùy theo điều kiện cụ thể có thể tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học trong dịp kỷ niệm.

- Xây dựng và phát sóng phim tài liệu về Cụ Nguyễn Văn Tố:

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu nhựa về Cụ Nguyễn Văn Tố với độ dài không quá 40 phút. 

Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng phim tài liệu về Cụ Nguyễn Văn Tố vào khung giờ hợp lý trong dịp kỷ niệm.

- Tôn tạo, xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm Cụ Nguyễn Văn Tố: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng đề án, trình Ban Bí thư cho chủ trương.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…).

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; Đài Phát thanh- Truyền hình các tỉnh, thành phố và các đài truyền hình khác tổ chức tiếp sóng. 

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo “ Tranh đấu”, báo "Giải phóng", viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo "Cờ Giải phóng", "Tạp chí Cộng sản",  đối với việc “biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản” và việc thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Ðảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Ðảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân. 

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh: Tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với tỉnh Lạng Sơn và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ, ngành.

Các, địa phương, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí Hoàng Văn Thụ đã từng tham gia hoạt động cách mạng, tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học.

- Xây dựng và phát sóng phim tài liệu kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ:

  Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu nhựa với độ dài không quá 35 phút.

  Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng phim tài liệu về đồng chí Hoàng Văn Thụ vào khung giờ hợp lý trong dịp kỷ niệm.

- Tôn tạo, xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ: Tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng đề án trình Ban Bí thư cho chủ trương.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, cổ động trực quan, trên trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…).

          3. Kỷ niệm cácngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

          3.1. Đối với kỷ niệm năm tròn (năm có chữ số cuối là 0)

           - Tổ chức lễ kỷ niệm ở quy mô ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          Các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ngày kỷ niệm cần chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để tạo sự thống nhất trên toàn quốc trong việc xây dựng nội dung, chương trình các hoạt động kỷ niệm.

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, phim, ảnh và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền,…).

          3.2. Đối với kỷ niệm năm lẻ 5 và năm khác

          - Không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp, như: hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trên trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, phim, ảnh và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền…).

4. Các ngày lễ quốc tế

            4.1.Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

         - Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, đối với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

          - Tuyên truyền Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

          - Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong 89 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

         -Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Hà Nội.

         -Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

           - Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

          4.2. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2019)

          a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của  C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

          - Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

          - Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị .

          - Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

         4.3. Kỷ niệm199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019)

         a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

          - Cuộc đời và sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; giáo dục học tập tấm gương về tình bạn bè, tình đồng chí giữa C.Mác và Ph.Ăngghen.

          - Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

         b. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

          -Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

          -Các học viện, các trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

          5. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác

          5.1. Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)

          a. Nội dung tuyên truyền

          - Khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng; nêu bật sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì đường biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

          - Nêu bật tinh thần quốc tế vô sản, sự giúp đỡ to lớn, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Campuchia; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, vì vận mệnh chung và tình hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Quân tình nguyện và cán bộ chuyên gia Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và kề vai, sát cánh cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

          - Tuyên truyền, phát huy truyền thống gắn bó lâu đời, tinh thần đoàn kết  chiến đấu trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia để đưa quan hệ  “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự hy sinh, giúp đỡ to lớn và trong sáng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng và nhân dân Campuchia.

          - Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở trong nước và nước ngoài. 

          b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Hà Nội: 

          Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

          Đơn vị thực hiện: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội cựu chiến binh Việt Nam, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành liên quan (Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao) tổ chức; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

          - Tổ chức trao đổi Điện mừng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia: Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện.  

          - Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019):  

          Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang thực hiện, có sự tham gia của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao.

          Các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương: Tùy theo điều kiện cụ thể có thể tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học.

          - Xây dựng và chiếu phim tài liệu kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng:

+ Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng Phim tài liệu với độ dài không quá 40 phút.

          Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức phát sóng Phim Tài liệu nêu trên trong khung giờ phù hợp trước ngày kỷ niệm; đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố và các đài truyền hình khác tổ chức tiếp sóng.

          - Trao tặng huân, huy chương, huy hiệu cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cựu Quân tình nguyện, cán bộ, chuyên gia Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện.

          - Tổ chức gặp gỡ hữu nghị cán bộ, nhân viên đại sứ quán, đại biểu học sinh, sinh viên và người Campuchia đang học tập, công tác tại Việt Nam: Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thực hiện.

          - Tổ chức giao lưu giữa các quân khu và lực lượng biên phòng tại các tỉnh giáp với biên giới Campuchia: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tỉnh giáp với biên giới Campuchia chỉ đạo thực hiện.

          - Tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan, như: Bảng điện tử, panô, áp phích, băng zôn,… ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở; đồng thời hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng.  

          - Tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội theo Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương biên soạn, phát hành.

          - Tổ chức tuyên truyền trên báo chí, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.  

          Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài Phát thanh- Truyền hình các tỉnh biên giới Tây Nam của Tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và chiếu phim, phóng sự bằng tiếng Khơ-me; chủ động phối hợp với các địa phương, các bộ, ngành, đoàn thể tổ chức các diễn đàn trao đổi, gặp mặt nhân chứng lịch sử; các chương trình văn hóa - văn nghệ phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.

          Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm; đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố và các đài truyền hình khác tổ chức tiếp sóng.

             5.2. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác

          - Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/2/1979 - 17/2/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); 130 năm Ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019): Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, đề cương tuyên truyền kỷ niệm riêng.

          - Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và một số ngày kỷ niệm khác: Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm theo đề nghị của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giao chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chủ động, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

          2. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và đọc diễn văn tại các lễ kỷ niệm cấp quốc gia; dự lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.

            3. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia; thẩm định diễn văn kỷ niệm; các bài phát biểu tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và thường xuyên báo cáo Ban Bí thư.

            4. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh,… phục vụ nhân dân, trong đó cần quan tâm nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; đồng thời có chính sách khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật mới, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông, tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị.

6. Bộ Ngoại giao phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài tuyên truyền về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện của Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 gắn với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về đối ngoại, ngoại giao, về  bảo vệ quyền và chủ quyền biển đảo, biên giới của Việt Nam.

7. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

        - Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  - Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống,...

8. Uỷ ban Toàn quốc các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá, biễu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

9. Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các liên chi hội, chi hội cơ sở tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

10. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 bằng hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tới việc theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí và các phương tiện cổ động trực quan.

- Chỉ đạo Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động  sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.

          11. Các báo, đài Trung ương, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

          12. Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm thực hiện theo quy định hiện hành (bao gồm ngân sách Trung ương và địa phương).

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1.Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019!

2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

4. Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất