Thứ Tư, 22/5/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Sáu, 5/4/2024 12:14'(GMT+7)

Hướng dẫn về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; Công văn số 6620-CV/VPTW, ngày 21/4/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Đào Duy Tùng và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động, cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng, nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành, tận tụy, kiên trì chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân, đặc biệt là những đóng góp của Đồng chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng.

2. Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Đào Duy Tùng: Luôn trung thành với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân và Tổ quốc; một nhà lãnh đạo tài năng với phong cách dân chủ, giản dị, gần gũi, sống liêm khiết, khiêm nhường, mẫu mực; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là tại Hà Nội và những nơi đồng chí Đào Duy Tùng đã công tác, hoạt động cách mạng; chú trọng các hoạt động trọng tâm trước, trong và sau ngày kỷ niệm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

  1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa (cấp tỉnh, thành phố).
  2. Tổ chức Lễ kỷ niệm (cấp tỉnh, thành phố)

3. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

4. Trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang nhà lưu niệm, đường phố mang tên đồng chí Đào Duy Tùng

5. Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Thành phố Hà Nội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm đồng chí Đào Duy Tùng tại Xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm (cấp thành phố) bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; lãnh đạo thành phố Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm; chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành, các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và các chương trình nghệ thuật chào mừng.

- Trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang nhà lưu niệm đồng chí Đào Duy Tùng theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn thành phố.

1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

1.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế.

1.5. Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng truyền hình.

1.6. Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đưa tin về Lễ kỷ niệm, Hội thảo khoa học cũng như các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử, các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền… của cơ quan, đơn vị.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Đào Duy Tùng để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

2.3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí nước ngoài theo đề nghị (nếu có); chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

Xây dựng kế hoạch triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình tuyên truyền, chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

4. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền bảo đảm thiết thực, phù hợp; chú trọng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sự kiện trên báo chí, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền khác.

- Theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội xung quanh các hoạt động kỷ niệm và thông tin, báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)!

2. Đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà lãnh đạo cấp cao có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng!

3. Đồng chí Đào Duy Tùng - Người chiến sĩ cộng sản xuất sắc!

4. Đồng chí Đào Duy Tùng - Tấm gương đạo đức cách mạng cao quý!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất