Thứ Sáu, 21/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 16/11/2021 18:52'(GMT+7)

“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận quốc tế và trong nước về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - Cuốn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt

GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời đúng và trúng những vấn đề quan tâm

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” là một bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam.

GS.TS. Phùng Hữu Phú.

GS.TS. Phùng Hữu Phú.

Vì sao bài viết của Tổng Bí thư lại thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, học giả trên thế giới? Đó là vì 3 lý do chính như sau:

Thứ nhất, bài viết của Tổng Bí thư đã trả lời đúng và trúng những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, các học giả nước ngoài quan tâm. Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học”. Với cách tiếp cận đó, bài viết đã đặt nhiều câu hỏi và từng bước tập trung lý giải từng câu hỏi đó: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?Đồng chí Tổng Bí thư cũng nêu vấn đề: “Chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?”.

Thứ hai, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” có một sức thuyết phục, cảm hóa lớn vì tác giả bài viết - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn trăn trở, vận dụng  phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là một người cộng sản sống trong sạch, trí tuệ, nhân cách, học theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sức cảm hóa của cuốn sách là ở nội dung, nhưng tác giả Nguyễn Phú Trọng là một tác giả đầy sức thuyết phục về trí tuệ, nhân cách sống.

Thứ ba, tại sao bài viết lại có sức lan tỏa rộng rãi như vậy? Là bởi vì bài viết bàn về vấn đề rất rộng, rất phức tạp, nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng Tổng Bí thư chọn cách trình bày dung dị, bàn về lý luận nhưng không kinh điển mà lại lấy đời sống, lấy thực tiễn để viết. Bài viết thuyết phục bằng cuộc sống, chắt lọc từ đời sống, lấy đời sống để thuyết phục, để minh chứng. Những luận giải khoa học, khách quan cùng những dẫn chứng thực tiễn của Tổng Bí thư về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội được minh chứng bằng thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với dư luận trong nước cũng như quốc tế. Đồng chí Tổng Bí thư không chỉ nêu thành tựu mà còn nhìn nhận một cách toàn diện về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực của đất nước sau 35 năm đổi mới; những thách thức mới chúng ta phải đối mặt trong quá trình phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Cuốn sách mang lại rất nhiều ý nghĩa và giá trị đối với đoàn viên thanh niên, đối với các bạn trẻ Việt Nam hiện nay

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận quốc tế và trong nước về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan xuất bản rất kịp thời, đúng thời điểm, đúc rút lại những dư luận trong nước và quốc tế của những nhà khoa học liên quan đến bài viết của Tổng Bí thư, đồng thời cũng tập hợp rất nhiều tư liệu có giá trị về mặt thực tiễn với nhiều cách tiếp cận và giá trị khác nhau.

Bài viết của Tổng Bí thư là một bài viết rất căn cơ về lý luận, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta nhưng câu từ, cách tiếp cận, những vấn đề đồng chí Tổng Bí thư nêu ra ở trong bài viết rất bình dị, dễ gần, dễ hiểu. Các bạn đoàn viên thanh niên, cho dù là những người không làm trong lĩnh vực lý luận thì vẫn có thể tiếp cận những tư tưởng, những lý luận ở trong bài viết.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cuốn sách mang lại rất nhiều ý nghĩa và giá trị đối với đoàn viên thanh niên, đối với các bạn trẻ Việt Nam hiện nay.

Bốn câu hỏi mà đồng chí Tổng Bí thư nêu ra ở trong bài viết cũng chính là bốn vấn đề hiện nay các thế lực thù địch đang lợi dụng, xuyên tạc để lôi kéo thanh niên, làm xói mòn lòng tin của thanh niên đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Có thể nói, bài viết với cách lập luận bình dị nhưng sâu sắc, như một liều thuốc giúp cho các bạn thanh niên tin tưởng hơn, hiểu rõ hơn, có khả năng tự sàng lọc, tự đấu tranh, tự phòng ngừa với những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, với niềm tin được củng cố lên rất nhiều.

Khi tiếp cận những nội dung mà từ những bài học lịch sử quý giá được Tổng Bí thư nêu lên trong bài viết và nhắc đến sứ mệnh của từng thời kỳ, từng thời điểm, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các bạn thanh niên Việt Nam ý thức được đầy đủ hơn trách nhiệm của mình, sứ mệnh của mình trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những cơ hội lớn dành cho thanh niên, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức ở phía trước. Ai kiên định đi đúng được con đường, nỗ lực để vươn lên thì người đấy sẽ đóng góp được nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài viết đem lại cách tiếp cận gần gũi nhất, dễ thẩm thấu nhất đối với các bạn thanh niên hiện nay.

Đối với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, khi sinh hoạt và nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư cũng như triển khai chương trình hành động của Đoàn để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi ý thức hơn được, hiểu hơn được bối cảnh của đất nước trong một giai đoạn phát triển mới. Đây là một giá trị rất quý giá để cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp thu vào dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, góp phần lan tỏa tư tưởng của Tổng Bí thư đối với sứ mệnh mới của thanh niên cần phải làm gì để xây dựng đất nước hùng cường, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ lựa chọn tiếp những bài trong cuốn sách để biên tập, đăng tải trên các báo của Đoàn, các nền tảng số của Đoàn và biên tập lại để làm tài liệu sinh hoạt cho các cấp bộ đoàn. Trung ương Đoàn sẽ tổ chức các diễn đàn sinh hoạt mẫu để các cơ sở đoàn, các cấp bộ đoàn thấm nhuần và chia sẻ tư tưởng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam: Cuốn sách góp phần bổ sung thêm kho kiến thức cho độc giả, nhà nghiên cứu, nhà lý luận và toàn thể những người quan tâm

Đồng chí Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh ban biên tập cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận quốc tế và trong nước về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Cuốn sách góp phần bổ sung thêm kho kiến thức cho độc giả, nhà nghiên cứu, nhà lý luận và toàn thể những người quan tâm tới cuốn sách này.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết rất quan trọng, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn sinh động về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chứa đựng nhiều nội dung, nội hàm là một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của Đảng và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục bước lên con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Nội dung vài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những vấn đề nổi bật về lý luận và thực tiễn phong phú và sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nhiều thập kỷ qua; khẳng định lại mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào trong hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam, coi độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là chủ trương cơ bản và xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Việc lựa chọn con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là vì chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể đem lại độc lập hoàn toàn cho người dân cũng như đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.

Tôi hiểu và nhận thức sâu sắc rằng: Lào và Việt Nam đều kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và coi chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai nước chúng ta đang tiến lên theo mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa như đã đề ra tại các Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng qua các thời kỳ. Qua bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi nhận thức rằng: Chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin kết hợp tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai phù hợp trong từng thời kỳ; đặc biệt là vận dụng lực lượng quần chúng, khối đại đoàn kết của người dân tham gia vào thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu to lớn mà được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, việc kiên định lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù, kiên trì và anh dũng của nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được trong việc xây dựng các cơ sở vững chắc để đi lên xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Triệu Tự Sinh - Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu so sánh chính đảng thế giới, Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá: “Đây là bài viết có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn quan trọng, định hướng cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngài Keo Baphnom, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Trưởng ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá, bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “là bài học rất có giá trị của cách mạng Việt Nam”, “góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” và tin tưởng rằng, “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam…, nhân dân Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Bảo Châu (lược ghi)

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất